Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư tại khu Nhà máy nước (cũ) (79/VP-KTN, ngày 10/01/2018).

 

Kính gửi:

 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ban Quản lý đầu tư XDCT hạ tầng kỹ thuật;

- Công ty TNHH Xây dựng Đô Thành.

        

  Xem xét Báo cáo số 03/BQLHTKT-QLDA1 ngày 04/01/2018 của Ban Quản lý đầu tư XDCT hạ tầng kỹ thuật về việc xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại khu nhà máy nước cũ thuộc Dự án Đường Lý Thái Tổ kéo dài và Khu tái định cư đường Lý Thái Tổ kéo dài, thành phố Lạng Sơn, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

          1. Đồng ý cho Công ty TNHH Xây dựng Đô Thành thực hiện xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại khu Nhà máy nước (cũ) thuộc Dự án Đường Lý Thái Tổ kéo dài và Khu tái định cư đường Lý Thái Tổ kéo dài, thành phố Lạng Sơn để đủ điều kiện bàn giao theo quy định.

          Khối lượng xây dựng hoàn thiện nêu trên được tính vào khối lượng thanh toán hợp đồng BT đã ký và quyết toán các phần việc hoàn thành khi thực hiện chấm dứt hoạt động dự án theo Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND tỉnh.

          2. Giao Ban Quản lý đầu tư XDCT hạ tầng kỹ thuật chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan đề xuất sửa đổi, bổ sung đối với Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 để làm cơ sở triển khai thực hiện hoàn thiện hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại khu Nhà máy nước (cũ), thanh toán, quyết toán khối lượng trên theo quy định, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/01/2018.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ban Quản lý đầu tư XDCT hạ tầng kỹ thuật, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty TNHH Xây dựng Đô Thành và các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn