Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc triển khai một số nội dung trong quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (74/VP-KTN, ngày 09/01/2018).

 

Kính gửi:

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp.

 

Xem xét Công văn số 1569/SKHĐT-KTN ngày 22/12/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai một số nội dung liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia):

1. Chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định về cơ chế phân cấp quản lý thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; hoàn thành trong quý I năm 2018.

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế sử dụng nguồn vốn huy động hợp pháp khác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia; hoàn thành trong quý I năm 2018.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn