Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc góp ý dự thảo Báo cáo rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch bố trí ổn định dân cư các xã biên giới (72/VP-KTN, ngày 09/01/2018).

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Thực hiện Công văn số 45/BNN-KTHT ngày 03/01/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tham gia góp ý nội dung dự thảo Báo cáo rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch bố trí ổn định dân cư các xã biên giới Việt Nam - Trung Quốc, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, dự thảo văn bản góp ý của UBND tỉnh, hoàn thành trước ngày 23/01/2018.

(Gửi kèm theo bản chụp Công văn số 45/BNN-KTHT ngày 03/01/2018 và tài liệu có liên quan).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn