Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác Người cao tuổi tỉnh năm 2018 (71/VP-KGVX, ngày 09/01/2018).

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

                                   

Thực hiện Công văn số 86/CV-UBQGNCT ngày 29/12/2017 của Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam về báo cáo công tác người cao tuổi năm 2017; Báo cáo số 21/BC-UBQGNCT ngày 29/12/2017 của Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam về Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác người cao tuổi năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Cơ quan thường trực Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh) chủ trì, phối hợp với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh và các cơ quan liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác Người cao tuổi tỉnh năm 2018 theo đúng yêu cầu của Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam tại các văn bản trên, chủ động báo cáo Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam và UBND tỉnh các vấn đề phát sinh, vướng mắc để kịp thời chỉ đạo.

(Báo cáo số 21/BC-UBQGNCT ngày 29/12/2017 của Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam được gửi kèm theo qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn