Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Thứ Ba, 09/01/2018 - 20:56

Ngày 09/01/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số: 22/UBND-KTTH về việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

 

Ảnh minh họa

Yêu cầu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nội dung: Tổ chức quán triệt, phổ biến và tổ chức triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; Tiếp tục thực hiện các nội dung tại Công văn số 102/UBND-KTTH ngày 14/02/2017 của UBND tỉnh; Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý tài sản công, bảo đảm năng lực để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản liên quan theo nguyên tắc không tăng thêm bộ máy và biên chế.

 

Sở Tài chính tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung tại Công văn số 14065/BTC-QLCS ngày 19/10/2017 của Bộ Tài chính về việc xử lý một số vấn đề phát sinh trong quá trình mua sắm tài sản nhà nước./.

 

Hằng Chi

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn