Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc gửi tài liệu họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (66/VP-TH, ngày 08/01/2018).

 

Kính gửi:

       - Lãnh đạo HĐND tỉnh;

       - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

         

Văn phòng UBND tỉnh xin gửi hồ sơ, tài liệu trình tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (họp ngày 10/01/2018) cho Lãnh đạo HĐND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được mời dự họp nghiên cứu, xem xét trước, chuẩn bị ý kiến tham gia tại cuộc họp.

 

Hồ sơ, tài liệu được gửi theo nội dung Giấy mời số 06/GM-UBND ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh về họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, gồm:

1. Báo cáo số 396/BC-SXD ngày 29/12/2017 đề xuất địa điểm đầu tư xây dựng khu liên cơ quan tỉnh.

2. Báo cáo số 680/BC-TKT ngày 08/12/2017 của Tổ kiểm tra dự án công viên hồ Phai Loạn về kết quả kiểm tra, rà soát thực hiện dự án công viên hồ Phai Loạn, thành phố Lạng Sơn.

3. Tờ trình số 206/TTr-SKHĐT ngày 05/12/2017 đề xuất thay thế Quyết định 2313/QĐ-UBND ngày 02/12/2016 của UBND tỉnh về việc ủy quyền quyết định đầu tư, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án nhóm C.

4. Báo cáo số 709/BC-SKHĐT ngày 25/12/2017 về nghiên cứu, rà soát lại các phân khu chức năng trong Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.

5. Tờ trình số 01/TTr-SYT ngày 02/01/2018 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn.

6. Tờ trình số 3836/TTr-CT ngày 20/12/2017 về việc phê duyệt Đề án quản lý thu thuế đối với thương nhân là cá nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới.

7. Báo cáo số 3205/BC-SGTVT ngày 28/12/2017 về kết quả thí điểm áp dụng công nghệ mới trong sửa chữa và xây dựng mới đường bộ.

Hồ sơ, tài liệu bằng bản giấy gửi Lãnh đạo HĐND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các cơ quan, đơn vị còn lại cập nhật tài liệu trên eOffice, Trang thông tin Văn phòng UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh đã chuẩn bị tài liệu trên máy tính tại phòng họp để đại biểu nghiên cứu, theo dõi.

 

Văn phòng UBND tỉnh kính đề nghị các đồng chí quan tâm./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn