Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (22/UBND-KTTH ngày 09/01/2018).

Kính gửi:

 

- Các sở, ban, ngành; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

- Các đơn vị sự nghiệp công lập;

- UBND các huyện, thành phố.

 

Thực hiện Công văn số 14735/BTC-QLCS ngày 31/10/2017 của Bộ Tài chính về việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

 

Ngày 21 tháng 6 năm 2017, Quốc hội ban hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có 10 chương và 134 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Luật quy định về quản lý nhà nước đối với tài sản công; chế độ quản lý, sử dụng tài sản công; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng tài sản công. Luật đã xây dựng những nguyên tắc chung nhất trong quản lý, sử dụng tài sản công; kế thừa những nội dung, quy định hiện hành còn phù hợp, đã được thực hiện ổn định, có hiệu quả trong thực tế; coi tài sản công là nguồn lực quan trọng, quy định các cơ chế quản lý, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả, phòng ngừa tham nhũng, thất thoát, lãng phí; xây dựng cơ chế khai thác tài sản công hợp lý gắn với việc huy động các nguồn lực của xã hội để cùng Nhà nước đầu tư phát triển, khai thác tài sản công, tạo lập nguồn lực tài chính đóng góp có hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội… Nội dung của Luật đã khắc phục cơ bản những hạn chế trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, nhất là tình trạng lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng, mua sắm, sử dụng, xử lý tài sản đồng thời thể hiện một số điểm mới trong từng chương.

 

Để triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu quả, kịp thời và đồng bộ, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có tên trên thực hiện tốt các nội dung sau:

 

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến và tổ chức triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

 

2. Tiếp tục thực hiện các nội dung tại Công văn số 102/UBND-KTTH ngày 14/02/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

 

3. Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý tài sản công, bảo đảm năng lực để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật theo nguyên tắc không tăng thêm bộ máy và biên chế.

 

4. Sở Tài chính tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung tại Công văn số 14065/BTC-QLCS ngày 19/10/2017 của Bộ Tài chính về việc xử lý một số vấn đề phát sinh trong quá trình mua sắm tài sản nhà nước./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn