Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết việc thi hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008) (12/GM-UBND ngày 08/01/2018).

GIẤY MỜI

Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết việc thi hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008)

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 226/KH-BCA-C41 ngày 28/7/2017 của Bộ Công an về Tổng kết việc thi hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008), để đánh giá những kết quả đạt được và chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, UBND tỉnh mời tham dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết việc thi hành Luật Phòng, chống ma túy với các nội dung như sau:

1. Hình thức tổ chức Hội nghị

Hội nghị trực tuyến giữa UBND tỉnh với UBND các huyện, thành phố.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị

a) Thời gian: Hội nghị được tổ chức trong 1/2 ngày, bắt đầu từ 08h00 ngày 12/01/2018.

b) Địa điểm: Hội nghị được tổ chức tại 12 điểm cầu, gồm:

- Điểm cầu tại trụ sở UBND tỉnh.

- Điểm cầu tại trụ sở UBND các huyện, thành phố.

3. Các nội dung khác tại Thông báo số 495/TB-UBND, ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh về tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết việc thi hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008) không thay đổi.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện; cử đại biểu dự Hội nghị trực tuyến đúng thành phần, thời gian quy định./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn