Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc thu hồi, giao đất cho Trường Mầm non xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số:  27/QĐ-UBND

   Lạng Sơn, ngày  06 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi, giao đất cho Trường Mầm non xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng

để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo.

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

          Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

          Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

          Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 01/TTr-STNMT ngày 02/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 1.355,0 m2 (Một nghìn ba trăm năm mươi năm mét vuông) đất do Trường Trung học cơ sở xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng quản lý, sử dụng tại thôn Làng Lỷ, xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ 113863, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CT 01232 ngày 10/7/2012.

Lý do thu hồi đất: Trường Trung học cơ sở xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng đã có Công văn số 01/THCS ngày 01/6/2017 V/v đề nghị nhà nước thu hồi một phần diện tích đất đã cấp GCN giao lại cho Trường Mầm non xã Yên Bình.

Điều 2. Giao 1.924,0 m2 (Một nghìn chín trăm hai mươi tư mét vuông) đất cho Trường Mầm non xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo. Trong đó diện tích đất thu hồi tại Điều 1 Quyết định này là 1.355,0 m2; diện tích 569,0 m2 là đất giao thông.

1. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

2. Vị trí, ranh giới khu đất giao được xác định theo mảnh Trích đo địa chính số 18-2017 tỷ lệ 1/1000, do Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường lập ngày 01/7/2017, UBND xã Yên Bình xác nhận ngày 18/7/2017 và được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 18/7/2017.

3. Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ chì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Mầm non xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng; chỉ đạo cơ quan chuyên môn chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. Trường Mầm non xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất đúng ranh giới, mục đích được giao; nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.

 Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng, Chủ tịch UBND xã Yên Bình, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Yên Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Lý Vinh Quang

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn