Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời họp xem xét nội dung thành lập cụm công nghiệp địa phương số 2, xã Hợp Thành và việc phát triển cụm công nghiệp trong khu vực xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc (09/GM-UBND ngày 06/01/2018).

GIẤY MỜI

Họp xem xét nội dung thành lập cụm công nghiệp địa phương số 2, xã Hợp Thành và việc phát triển cụm công nghiệp trong khu vực xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc

 

 

Thực hiện Chương trình công tác, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức cuộc họp xem xét nội dung thành lập cụm công nghiệp địa phương số 2, xã Hợp Thành và việc phát triển cụm công nghiệp trong khu vực xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Chủ trì.

- Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương; Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn.

- Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc.

2. Nội dung:

Xem xét việc thành lập cụm công nghiệp địa phương số 2, xã Hợp Thành và nội dung về phát triển cụm công nghiệp trong khu vực xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc.

3. Thời gian, địa điểm:

01 buổi, bắt đầu từ 8h giờ 00 phút, ngày 09/01/2018 (thứ Ba) tại Phòng họp UBND tỉnh (tầng 4, trụ sở UBND tỉnh).

4. Phân công nhiệm vụ:

- Sở Công Thương chuẩn bị báo cáo, làm rõ các nội dung yêu cầu tại Thông báo số 02/TB-UBND ngày 03/01/2018 đối với việc thành lập cụm công nghiệp địa phương số 2, xã Hợp Thành; báo cáo về việc phát triển cụm công nghiệp trong khu vực xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, in tài liệu, phát tại cuộc họp.

- Các sở, ngành có liên quan chuẩn bị nội dung làm việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn