Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

 

Số: 213/KH-UBND    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Lạng Sơn,  ngày 29 tháng  12  năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh

 

 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 5/10/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 11/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 08/5/2017 xây dựng, thực hiện Đề án cải cách thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020 và Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện rà soát quy định, thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHẠM VI

1. Mục đích

Rà soát các quy định, thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời phát hiện và đề xuất, kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định, TTHC không cần thiết, không phù hợp, không bảo đảm tính hợp pháp, các TTHC còn rườm rà, phức tạp, những TTHC còn mâu thuẫn, chồng chéo, không phân định rõ cơ quan, đơn vị thực hiện, không xác định rõ thời hạn giải quyết gây khó khăn, cản trở cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức kinh tế và người dân; góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Việc rà soát, đánh giá phải được thực hiện đúng phương pháp, đúng quy trình quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

b) Kết quả rà soát của các cơ quan, đơn vị phải có những kiến nghị cụ thể, thiết thực đối với quy định TTHC và xác định rõ văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ.

c) Bảo đảm cắt giảm 100% TTHC thuộc thẩm quyền quy định của UBND tỉnh gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; cắt giảm TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền địa phương và các quy định có liên quan thuộc thẩm quyền ban hành của Trung ương tương ứng với cắt giảm ít nhất 10% chi phí tuân thủ TTHC; rút ngắn tối đa thời gian thực hiện TTHC; cắt giảm ít nhất 30% thời gian thực hiện đối với các TTHC có quy định về thời hạn giải quyết từ 03 ngày trở lên.

d) Sản phẩm cụ thể: 

- Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh năm 2018.

- Báo cáo Đơn giản hoá TTHC của UBND tỉnh gửi về Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan.

3. Phạm vi

Các TTHC đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, công khai đang còn hiệu lực thi hành.

Trọng tâm rà soát các TTHC có thời hạn giải quyết từ 03 ngày trở lên; các TTHC không phân định rõ cơ quan, đơn vị thực hiện, không xác định rõ thời hạn giải quyết; các nhóm TTHC liên quan đến cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh...

Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện TTHC, quy định hành chính có vướng mắc, bất cập, khó thực hiện thì các cơ quan, đơn vị chủ động bổ sung vào kế hoạch rà soát của cơ quan, đơn vị và tổng hợp kết quả vào báo cáo chung.

II. NỘI DUNG

1. Cách thức rà soát

Cách thức rà soát, đánh giá TTHC thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 24 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; sử dụng biểu mẫu rà soát, đánh giá và hướng dẫn trả lời tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

2. Phương thức rà soát, đánh giá

Tiến hành rà soát, đánh giá TTHC theo ngành, lĩnh vực.

Các Sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện rà soát, đánh giá đối với các TTHC thuộc phạm vi quản lý; tổng hợp kết quả rà soát theo ngành, lĩnh vực.

3. Danh mục rà soát

Danh mục cụ thể trong biểu chi tiết kèm theo.

4. Kết quả rà soát, đánh giá TTHC

a) Các biểu mẫu rà soát;

b) Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, gồm: Nội dung, phương án đơn giản hoá TTHC, các sáng kiến cải cách TTHC; lý do, chi phí cắt giảm khi đơn giản hóa; kiến nghị thực thi.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm

a) Trên cơ sở kế hoạch này, xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá cụ thể đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị. Kế hoạch gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 20 tháng 01 năm 2018 để tổng hợp, theo dõi.

b) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thực hiện, chất lượng kết quả rà soát, đánh giá đối với các TTHC thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện rà soát, đánh giá đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã theo yêu cầu của các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; gửi kết quả rà soát của cấp huyện, cấp xã về cơ quan chủ trì thực hiện rà soát để các cơ quan xem xét, tổng hợp chung trong báo cáo rà soát, đánh giá theo ngành, lĩnh vực. 

3. Thời hạn gửi kết quả rà soát

Các cơ quan chủ trì thực hiện rà soát có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả rà soát đối với các TTHC thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết; gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 30/6/2018.

4. Văn phòng UBND tỉnh tiến hành kiểm tra, xác nhận chất lượng các biểu mẫu, báo cáo tổng hợp kết quả rà soát của các cơ quan, đơn vị; nghiên cứu, đánh giá, tổng hợp kết quả rà soát (trường hợp cần thiết có thể huy động sự tham gia của các chuyên gia tư vấn, tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan); đôn đốc, hướng dẫn cơ quan chức năng xây dựng phương án đơn giản hoá, sáng kiến cải cách TTHC và dự thảo quyết định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; xây dựng dự thảo báo cáo đơn giản hoá TTHC trên địa bàn tỉnh trình  Chủ tịch UBND tỉnh ban hành trước ngày 15/09/2018.

4. Kinh phí thực hiện theo quy định mức chi đối với các hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 31/8/2013 của UBND tỉnh. Các cơ quan, đơn vị được huy động các nguồn lực tài chính hợp pháp khác (nếu có) để hỗ trợ hoạt động rà soát, đánh giá TTHC theo Kế hoạch này.

5. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát, đánh giá nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng theo đúng mục tiêu, yêu cầu đã đặt ra./.

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

Phạm Ngọc Thưởng

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn