Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 212/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 29  tháng 12 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

 Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

 

 

Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CÂU

1. Mục đích

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, quan điểm về phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 06/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 29/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ  phù hợp với tình hình của địa phương nhằm ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng. Trong đó, chú trọng việc ngăn chặn các điều kiện và cơ hội phát sinh tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng bộ máy các cơ quan Nhà nước của tỉnh trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính; lành mạnh hóa các quan hệ xã hội thông qua việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực; củng cố lòng tin của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

- Tăng cường hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật, các cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng để chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc tham nhũng; nâng cao trách nhiệm, vai trò và sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể xã hội, các phương tiện truyền thông và mọi công dân trong phòng, chống tham nhũng.

2. Yêu cầu

- Trong quá trình tổ chức thực hiện phải bảo đảm quán triệt quan điểm, mục tiêu, giải pháp của Đảng và Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác phòng, chống tham nhũng, trên quan điểm lấy phòng ngừa là chính, cơ bản lâu dài; phát hiện, xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng là quan trọng, cấp bách.

- Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những nguời có hành vi tham nhũng, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng; không có vùng cấm, không có trường hợp ngoại lệ, không có đặc quyền trong xử lý tham nhũng.

- Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của người đứng đầu; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong công tác phòng, chống tham nhũng. Xây dựng lực lượng cán bộ, công chức trong khối Nội chính, cán bộ chuyên trách phòng, chống tham nhũng đủ mạnh, có phẩm chất chính trị, bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp vững vàng làm nòng cốt trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng.

- Cần đặt quá trình phòng, chống tham nhũng trong điều kiện hội nhập; tiếp thu và chọn lọc kinh nghiệm của các địa phương trong nước và nước ngoài trong công tác phòng chống tham nhũng.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là nguời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị

Các cấp, các ngành phải xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Người đứng đầu các cấp uỷ đảng, cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng chống tham nhũng; chỉ đạo nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, hành vi bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng, nhất là các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, mà dư luận xã hội quan tâm.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai tuyên truyền sâu rộng, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Kết luận số 21-KL-TW Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI), Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị, Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN. Gắn công tác phòng chống tham nhũng với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng. Hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực, kết quả công tác của người đứng đầu. Kịp thời biểu dương khen thưởng người đứng đầu cơ quan, đơn vị làm tốt công tác phòng ngừa, không để xảy ra tham nhũng; xử lý nghiêm minh theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 và Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 107/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách nhưng không phát hiện kịp thời hoặc do các cơ quan chức năng phát hiện.

Hàng năm việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và bình xét thi đua, khen thưởng phải gắn với việc đánh giá hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, đơn vị đó. Cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu thực hiện nghiêm quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng với phương châm: Cán bộ phải gương mẫu hơn nhân viên, cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

2. Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ

Cán bộ, công chức, đảng viên nghiêm túc chấp hành Quy định số 47/QĐ-TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị Khóa XII về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 644-QĐ/TU ngày 18/4/2017 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về trách nhiệm nêu gương của các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Thực hiện đánh giá và hoàn thiện phân công, phân cấp rõ ràng theo hướng tăng cường việc phân cấp mạnh cho cơ sở; quy định cụ thể, rành mạch chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cấp quản lý, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống trong hoạt động quản lý. Quy định chức trách của từng vị trí công tác, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện tốt chế độ tiền lương, phụ cấp theo quy định.

Thực hiện nghiêm các quy định về tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; xử lý kiên quyết, kịp thời các vi phạm trong quản lý và sử dụng cán bộ, công chức; tổ chức rà soát, góp ý, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định liên quan đến các lĩnh vực trên theo yêu cầu của Trung ương.  

Triển khai thực hiện quy định của Chính phủ về cơ chế trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; thực hiện xử lý, điều chuyển, miễm nhiệm, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý có biểu hiện tham nhũng, làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, yếu kém về năng lực, phẩm chất đạo đức chính trị. Thực hiện có hiệu quả chủ trương bố trí một số chức danh lãnh đạo cấp huyện không phải là người địa phương; không bố trí những người có quan hệ gia đình cùng làm một số công việc dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện nghiêm việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức theo Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 27/10/2007; Nghị định số 150/NĐ-CP ngày 01/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/NĐ-CP của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Quan tâm đến công tác quy hoạch, dự nguồn cán bộ, tạo nguồn cán bộ để thay thế, chuyển đổi kịp thời, phù hợp, đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong các cơ quan, đơn vị; xử lý kịp thời nghiêm minh, công khai đối với nhũng cán bộ bộ công chức, viên chức có vi phạm. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các biểu hiện tham nhũng, xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công vụ, công chức, viên chức nhất là việc thực hiện quy tắc ứng xử, những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

Tiếp tục đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giảng dạy của các trường, lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường giáo dục liêm chính, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong phòng, ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng. 

3. Thực hiện kiểm soát tài sản thu nhập; tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện việc công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan theo các nội dung được quy định tại Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản quy định có liên quan theo hướng tăng cường công khai, minh bạch trong quá trình xây dựng, ban hành chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của địa phương liên quan đến đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, khoáng sản, sử dụng ngân sách nhà nước, mua sắm tài sản công, cải cách hành chính... Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc công khai, minh bạch trong các hoạt động nhằm chấn chỉnh kịp thời các vi phạm, góp phần phòng ngừa tham nhũng.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, đơn vị trong thực hiện việc công khai, minh bạch các hoạt động gắn với việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí trong đơn vị. Tăng cường trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Tổ chức thực hiện tốt việc kê khai tài sản, thu nhập hàng năm tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình và chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản và thu nhập theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Quá trình tổ chức thực hiện phải gắn liền với việc mở rộng các biện pháp phòng ngừa như xác minh, kiểm tra, kiểm soát công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức.

Thực hiện nghiêm cơ chế đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân về hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; hoàn thiện và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế người phát ngôn của cơ quan nhà nước; các quy định, quy trình thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, đảm bảo 100% các đơn vị có các quy định, quy chế công khai trong cơ quan, đơn vị.

Thực hiện tốt việc công bố công khai kết quả xử lý hành chính, hình sự các vụ việc, vụ án tham nhũng xảy ra trên địa bàn và người đứng đầu các đơn vị, địa phương để xảy ra tham nhũng; công khai, minh bạch các kết luận thanh tra, quyết định điều tra, truy tố, xét xử.

4. Hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế, xây dựng môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng, công bằng, minh bạch

Thực hiện cơ chế, chính sách về thuế, hải quan, tín dụng, xuất nhập khẩu và một số lĩnh vực khác nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và cạnh tranh giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, áp dụng tin học hóa, đăng ký thông quan, thuế qua mạng.

Triển khai thực hiện nghiêm các quy định về cơ chế để doanh nghiệp hạch toán chính xác, trung thực các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh và được phản ánh đồng thời trong cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế.

Tạo điều kiện để Hiệp hội doanh nghiệp tham gia vào việc xây dựng chính sách, pháp luật, kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những sơ hở trong cơ chế, chính sách tạo cơ hội phát sinh tham nhũng.

Hàng năm, các cơ quan chức năng tổ chức gặp gỡ, đối thoại để tháo gỡ các vướng mắc của doanh nghiệp trong quan hệ với cơ quan nhà nước, tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, có hiệu quả, khắc phục những sơ hở, yếu kém trong quản lý để chủ động phòng, chống tham nhũng.

Xử lý nghiêm hành vi hối lộ, tiêu cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh,  việc tham gia đấu thầu, đấu giá; xử lý nghiêm hành vi gian lận thương mại; công bố công khai danh tính các cơ quan, tổ chức, cá nhân có vi phạm.

5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử trong phát hiện, xử lý tham nhũng

Triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận số 321-KL/TU, ngày 14/11/2017 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra và kiểm tra của Kiểm toán Nhà nước.

Chủ động xác định những lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao để xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi tham nhũng. Triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất khi phát hiện vi phạm; chú trọng thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Thủ trưởng các cấp, các ngành. Tăng cường công tác xử lý sau thanh tra; các kết luận thanh tra, kiến nghị, quyết định xử lý cần phải được đôn đốc thực hiện nghiêm túc hoặc kiểm tra xử lý kịp thời đối với những đơn vị, cá nhân cố tình không thực hiện.

Các cơ quan quản lý nhà nước thường xuyên tổ chức tự kiểm tra trong nội bộ việc chấp hành pháp luật để kịp thời phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng theo quy định. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm chủ động tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý nhằm ngăn ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng.

Các cơ quan Thanh tra, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp thực hiện tốt công tác phối hợp trong trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin, tố cáo về tham nhũng, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng. Phối hợp chặt chẽ hoạt động thanh tra với hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng.

Từng bước tăng cường trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại, áp dụng hệ thống tin học hóa để có các thông tin kịp thời. Xây dựng kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về phòng, chống tham nhũng, bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử.

6. Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội

Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân về biểu hiện, tác hại của tham nhũng và trách nhiệm của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tạo điều kiện để nhân dân tích cực, chủ động tham gia vào công tác phòng, chống tham nhũng.

Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, chính trị xã hội - nghề nghiệp, các Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát cộng đồng trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Thực hiện tốt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng. Tiếp tục tuyên truyền, phố biến Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát huy vai trò của báo chí trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 65-QĐ/ TW ngày 03/2/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, bảo đảm việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về các vụ việc tham nhũng cho các cơ quan báo chí, nhất là các vụ việc dư luận xã hội quan tâm.

Phát huy vai trò của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trong phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi nhũng nhiễu, đòi hối lộ của cán bộ, công chức.

Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về cơ chế bảo vệ, khen thưởng người tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng; tôn vinh, khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng; xử lý nghiêm minh những trường hợp lợi dụng quyền tố cáo để vu khống, gây rối loạn nội bộ làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này, phù hợp với thực tiễn cơ quan, đơn vị, địa phương mình; gửi Kế hoạch về Thanh tra tỉnh trước ngày 25/01/2018 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; các sở, ban ngành chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản nhằm thực hiện kế hoạch.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn về tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công (gắn với kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí) của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh về các nội dung: Bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ; thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, công tác cải cách hành chính; xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10/TTg  ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng chống, tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo.

6. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí của tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

7. Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ về phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng.

8. Đề nghị mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào việc phát hiện các hành vi tiêu cực, tham nhũng.

9. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch của các cơ quan, đơn vị; tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Chính phủ theo quy định; tham mưu tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện kế hoạch vào cuối năm 2020./.

 

 

 CHỦ TỊCH

 

 

Phạm Ngọc Thưởng

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn