Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Triển khai công tác tư pháp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LẠNG SƠN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  210/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày  26 tháng 12 năm 2017

     

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác tư pháp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

 

Thực hiện Chương trình công tác của ngành Tư pháp năm 2018, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch triển khai công tác tư pháp năm 2018 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích 

Cụ thể hoá Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Chương trình công tác năm 2018 của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh bằng các hoạt động và tiêu chí cụ thể, thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị và đặc điểm tình hình của tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2018 và giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

2. Yêu cầu

Việc triển khai các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2018 phải được thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực công tác tư pháp, trong đó chú trọng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp, chương trình cải cách tư pháp năm 2018 theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Bộ Tư pháp và nhiệm vụ chính trị của địa phương; các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2018 được UBND tỉnh phê duyệt.

Phát huy tính chủ động, tăng cường sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2018 để đạt được kết quả cao  nhất.

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); quản lý nhà nước về pháp chế; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

1.1. Công tác xây dựng VBQPPL

- Chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện nghiêm túc Luật Ban hành VBQPPL năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành  Luật ban hành VBQPPL; Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về công tác xây dựng dự thảo VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn; nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng, ban hành VBQPPL của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện thẩm định đúng thời hạn, có chất lượng đối với các đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh có nội dung quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 27 của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 và các dự thảo Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND tỉnh.

- Các sở, ban, ngành chủ trì soạn thảo các dự thảo VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành VBQPPL; nâng cao chất lượng và bảo đảm thời hạn trình ban hành VBQPPL.

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ xây dựng VBQPPL cho cán bộ làm công tác xây dựng VBQPPL trên địa bàn tỉnh.

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện.

1.2. Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL

- Thường xuyên tự kiểm tra đối với các VBQPPL do UBND tỉnh ban hành, phấn đấu kiểm tra đạt 95% trở lên các văn bản được ban hành trong năm; kiểm tra theo thẩm quyền đạt từ 95% trở lên các VBQPPL do HĐND, UBND cấp huyện ban hành gửi đến, phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời các văn bản có dấu hiệu trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

- Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch hệ thống hóa VBQPPL kỳ 2014-2018 theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Thực hiện rà soát VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành để thi hành các Bộ luật, Luật, các Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia theo chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương; định kỳ công bố danh mục VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành đã hết hiệu lực theo quy định.

- Cập nhật kịp thời các VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh ban hành lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; tra cứu, sử dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện.

1.3. Công tác pháp chế

Thực hiện quản lý nhà nước về công tác pháp chế các sở, ban, ngành của tỉnh theo quy định của pháp luật.

1.4. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2016 -2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tăng cường, đổi mới hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, chú trọng các lĩnh vực pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, kinh doanh, thương mại, sở hữu trí tuệ, lao động... cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện.

2. Công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật

2.1. Quản lý nhà nước về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính  (XLVPHC)

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Luật XLVPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch quản lý nhà nước về thi hành pháp luật XLVPHC năm 2018. Triển khai thực hiện xây dựng Cơ sở dữ liệu về XLVPHC theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thi hành pháp luật về XLVPHC theo quy định. Tập trung tổ chức thực hiện Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/7/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC.

- Các sở, ban, ngành, huyện, thành phố tăng cường tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính cho các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện.

2.2. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018, trong đó tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm trong Nghị quyết của Chính phủ, lĩnh vực theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp, các lĩnh vực thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận và các lĩnh vực được xác định trọng tâm theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành để kịp thời hướng dẫn, đôn đốc và tháo gỡ vướng mắc trong công tác theo dõi thi hành pháp luật.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện.

3. Công tác hành chính tư pháp

- Tiếp tục thực hiện Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2016-2024; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch toàn quốc” trên địa bàn tỉnh, cập nhật thường xuyên, đầy đủ, chính xác thông tin vào cơ sở dữ liệu hộ tịch, phấn đấu 100% xã sử dụng được internet để cập nhật vào phần mềm cơ sở dữ liệu hộ tịch.

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi cho cấp huyện, cấp xã, nhất là đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài. Tổ chức sơ kết thực hiện Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành; Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác hộ tịch, chứng thực tại cấp huyện, cấp xã.

- Tổ chức triển khai thực hiện Luật lý lịch tư pháp (LLTP)  sau khi được thông qua. Tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển LLTP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Kế hoạch thực hiện Đề án cấp phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp phiếu LLTP trực tuyến tích hợp với dịch vụ nhận hồ sơ, trả kết quả thông qua bưu chính trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin LLTP vào Cơ sở dữ liệu LLTP; thụ lý và giải quyết việc cấp phiếu LLTP theo thẩm quyền.

- Giải quyết kịp thời các việc về quốc tịch; đăng ký nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

- Tổ chức thực hiện Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm; thực hiện quản lý nhà nước đối với công tác đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện.

4. Công tác bổ trợ tư pháp

4.1. Quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp

- Tiếp tục thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Xây dựng, vận hành Cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch tổng thể triển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động luật sư trên địa bàn tỉnh, kết  hợp với việc thực hiện tốt cơ chế tự quản của Đoàn luật sư. Chủ động nghiên cứu, có đề xuất việc định hướng học nghề (luật sư, công chứng...) cho các sinh viên có bằng cử nhân Luật chưa có việc làm để bổ sung thêm nguồn nhân lực làm trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành; Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” sau khi được Thủ tướng Chính phủ ban hành

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Luật Đấu giá tài sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. Ban hành Quyết định quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

- Thụ lý, giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết 100% các hồ sơ thành lập và hoạt động luật sư, công chứng, giám định, tư vấn pháp luật, bán đấu giá tài sản... theo quy định;

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về tổ chức và hoạt động công chứng, luật sư, bán đấu giá tài sản, tư vấn pháp luật trên địa bàn tỉnh; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các biểu  hiện vi phạm.

- Tổ chức triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 22/3/2013 của UBND tỉnh về chiến lược phát triển TGPL trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 - 2022; Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 27/01/2016 về triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác TGPL năm 2015 - 2025 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo giai đoạn 2016 - 2020.

- Sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức, bộ máy của Trung tâm và các Chi nhánh của Trung tâm TGPL nhà nước theo Luật Trợ gúp pháp lý năm 2017 và văn bản hướng dẫn thi hành.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện.

 4.2. Sở Tư pháp chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, Phòng Công chứng số 1) tổ chức thực hiện đúng pháp luật, có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ được giao.

5. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hướng dẫn xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở thôn, khối phố

5.1. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 20/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác PBGDPL, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân từ nay đến năm 2020; Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chỉ đạo xây dựng, củng cố tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị, cấp xã.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch PBGDPL năm 2018 và theo giai đoạn: Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021; Đề án đổi mới công tác PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021; Đề án PBGDPL về  phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2017 - 2021; thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021” theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Kịp thời phổ biến các Bộ luật, Luật, Pháp lệnh mới được thông qua trong năm 2017, 2018. Đổi mới nội dung, phương thức PBGDPL với phương châm hướng mạnh về cơ sở, tăng cường xã hội hóa công tác PBGDPL, gắn công tác PBGDPL với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm.

          - Thực hiện có hiệu quả hoạt động PBGDPL thông qua các chuyên trang, chuyên mục trên báo Lạng Sơn, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh. Nghiên cứu, tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật.

- Biên soạn tài liệu PBGDPL như: Đề cương, tờ gấp pháp luật; trang bị bổ sung các đầu sách pháp luật mới ban hành, tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tổ chức thực hiện có hiệu quả “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018; tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL; kiểm tra công tác PBGDPL tại một số cơ quan, đơn vị.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên.

5.2. Công tác hòa giải ở cơ sở

- Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 12/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Tập trung xây dựng, triển khai thực hiện Đề án kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên giai đoạn 2018 - 2025 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sau khi được ban hành.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động hòa giải ở cơ sở, có các giải pháp cụ thể để nâng cao tỷ lệ hòa giải thành, phấn đấu tỷ lệ hoà giải thành đạt từ 80% trở lên. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải; biên soạn, phát hành tài liệu về hòa giải cho đội ngũ Hòa giải viên cơ sở.

5.3. Xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai, thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với triển khai thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng, đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

5.4. Xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở thôn, khối phố

Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 31/03/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và thực hiện hương ước ở thôn, quy ước ở khu, khối phố trong tình hình mới và Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 24/11/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sau khi được ban hành.

Sở Tư pháp và các ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh thực hiện.

6. Thanh tra, kiểm tra công tác tư pháp

Giao Sở Tư pháp tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác tư pháp theo Quyết định số 272/QĐ-STP ngày 15/12/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác tư pháp năm 2018 và các kế hoạch công tác tư pháp có liên quan.

Tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra trong toàn ngành và công tác phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp và cơ quan có thẩm quyền.

7. Công tác tổ chức xây dựng ngành Tư pháp, thi đua khen thưởng

- Tổ chức thực hiện Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 Hội nghị lần thứ bẩy, Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

- Tiếp tục chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế Phòng Tư pháp và biên chế công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã theo Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ và Hướng dẫn số 03/HD-UBND ngày 22/8/2015 của UBND tỉnh.

Các huyện, thành phố kiện toàn tổ chức cán bộ Phòng Tư pháp để đáp ứng được các chức năng, nhiệm vụ mới được giao. Tổ chức tuyển dụng đủ số lượng công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã theo quy định.

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 11/11/2017 về việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ các cơ quan Tư pháp đến năm 2020 nhằm xây dựng đội ngũ công chức, viên chức các cơ quan Tư pháp, bổ trợ tư pháp, pháp chế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đủ về số lượng, đạt chuẩn về trình độ, thành thạo về nghiệp vụ, có phẩm chất tốt, có khả năng tham mưu thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực công tác tư pháp, pháp chế tại cơ quan, đơn vị, địa phương

- Nâng cao kỷ luật, kỷ cương công vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tư pháp chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, sáng tạo. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ công chức, viên chức ngành Tư pháp.

- Tổ chức phong trào thi đua sâu rộng trong toàn ngành Tư pháp lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, của ngành Tư pháp và của tỉnh Lạng Sơn; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Sở Tư pháp tham mưu triển khai thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung của Kế hoạch này, Sở Tư pháp ban hành theo thẩm quyền hoặc trình UBND tỉnh, các Hội đồng, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh ban hành các kế hoạch của từng lĩnh vực chuyên môn công tác tư pháp và tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch.

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2018; UBND các huyện, thành phố ban hành kế hoạch triển khai công tác tư pháp năm 2018 trước ngày 15/01/2018 báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp tổng hợp).

          3. Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện./.

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

Phạm Ngọc Thưởng

 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn