Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Tổ chức sơ kết thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 - 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN

 TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 209/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 26  tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức sơ kết thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 - 2019

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 22/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức sơ kết thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 -  2019, UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch sơ kết ở các cấp như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm kiểm điểm, đánh giá rõ những ưu điểm, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong việc thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" hằng năm; việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các hoạt động hướng về biên giới; xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện; bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Trên cơ sở đó đề ra chủ trương, giải pháp thực hiện xây dựng và bảo vệ biên giới trong giai đoạn tiếp theo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

2. Yêu cầu

Tiến hành sơ kết phải được chuẩn bị chu đáo về nội dung, tổ chức hội nghị nghiêm túc, thiết thực, tiết kiệm, đạt hiệu quả cao, không phô trương hình thức; lựa chọn, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới giai đoạn 2009 - 2019.  

II. NỘI DUNG SƠ KẾT

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nội dung, yêu cầu "Ngày Biên phòng toàn dân" gắn với việc quán triệt, triển khai thực hiện thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa X) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 34-NQ/TU ngày 22/12/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện giai đoạn 2011 - 2015"; Kết luận số 80-KL/TU ngày 17/10/2016 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/TU ngày 22/12/2011 về xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện giai đoạn 2016 - 2020; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, gắn với đẩy mạnh các hoạt động giao lưu đối ngoại và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2019) và 30 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (03/3/1989 - 03/3/2019) ở các cấp, các ngành, các lực lượng trong toàn tỉnh.

2. Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về nội dung "Ngày Biên phòng toàn dân" và các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về xây dựng, bảo vệ biên giới.

3. Công tác quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc quốc giới; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

4. Quan tâm xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện về: Cơ sở chính trị; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; củng cố quốc phòng - an ninh.

5. Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ biên giới giai đoạn 2009 - 2019.

   III. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN SƠ KẾT

1. UBND các xã biên giới:

Căn cứ vào nội dung, đề cương, xây dựng báo cáo sơ kết bằng văn bản (không tổ chức Hội nghị sơ kết) gửi UBND huyện trước ngày 30 tháng 7 năm 2018 để tổng hợp phục vụ Hội nghị sơ kết của huyện.   

2. UBND các huyện biên giới: Tổ chức Hội nghị sơ kết.

- Thành phần: Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các ngành, đoàn thể, Công an, Quân sự huyện; Đồn Biên phòng, lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn trong huyện; đối với các xã, thị trấn biên giới mời Bí thư, Chủ tịch UBND xã, Chỉ huy Trưởng Quân sự, Trưởng Công an xã, Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn, bản giáp biên, Trung đội trưởng dân quân tập trung; các tập thể, cá nhân trong huyện có thành tích được khen thưởng trong 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân".

- Đại biểu mời: Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

- Thời gian: Tổ chức hội nghị 1/2 ngày, xong trước ngày 30 tháng 8 năm 2018 để tổng hợp phục vụ Hội nghị sơ kết ở cấp tỉnh.

3. Các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện nội địa, thành phố Lạng Sơn và lực lượng vũ trang:

Căn cứ vào nội dung, đề cương, xây dựng báo cáo sơ kết bằng văn bản (không tổ chức Hội nghị sơ kết) gửi UBND tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) trước ngày 30 tháng 8 năm 2018 để tổng hợp phục vụ Hội nghị sơ kết của UBND tỉnh.   

4. UBND tỉnh: Tổ chức Hội nghị sơ kết cấp tỉnh.  

- Thành phần: Lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội, UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; các ban Đảng thuộc Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Huyện ủy, UBND 11 huyện, thành phố; Đồn trưởng, Chính trị viên các đồn Biên phòng, Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động; đại biểu các phòng, ban trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự, Công an 5 huyện biên giới; Bí thư, Chủ tịch UBND 21 xã, thị trấn biên giới; các tập thể, cá nhân có thành tích được khen thưởng trong 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân".

- Đại biểu mời: Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu I; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

- Thời gian: Tổ chức Hội nghị 1/2 ngày, xong trước ngày 15 tháng 10 năm 2018.

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC

1. Hội nghị cấp tỉnh: Sử dụng nguồn ngân sách tỉnh. Giao cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh dự trù, Sở Tài chính thẩm định báo cáo UBND tỉnh quyết định.

2. Hội nghị cấp huyện biên giới: Căn cứ vào kinh phí của huyện, xây dựng kế hoạch dự trù, tự cân đối để tổ chức Hội nghị. 

V. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cấp tỉnh; dự trù kinh phí tổ chức hội nghị sơ kết ở cấp tỉnh; hướng dẫn nội dung báo cáo, chương trình tổ chức Hội nghị sơ kết; phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn (2009 - 2019).

2. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hướng dẫn khen thưởng thành tích 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn (2009 - 2019) ở các cấp, các ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh đối với tập thể, cá nhân xuất sắc, có thành tích tiêu biểu để xét khen thưởng ở cấp tỉnh, cấp huyện biên giới.

3. Sở Tài chính đảm bảo và hướng dẫn sử dụng kinh phí tổ chức Hội nghị cấp tỉnh./.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn