Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017 - 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN - HỘI

NÔNG DÂN - HỘI LIÊN HIỆP

PHỤ NỮ TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 208/KH-UBND-HND-HLHPN

Lạng Sơn, ngày  26  tháng 12 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động

sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì

sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017 - 2020

 

 

Căn cứ Chương trình phối hợp số 526/CTPHCP-HNDVN-HLHPNVN ngày 03/11/2017 giữa Chính phủ - Hội Nông dân Việt Nam - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017 – 2020; UBND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017 - 2020, với nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU

1. Mục tiêu

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; đấu tranh, ngăn chặn việc sản xuất nông sản thực phẩm không an toàn, sớm xóa bỏ hiện tượng sản xuất để ăn phân biệt với để bán như “rau hai luống, lợn hai chuồng”.

- Thúc đẩy việc áp dụng và nhân rộng các mô hình, quy trình sản xuất tiên tiến, bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP); phát triển sản xuất, cung ứng nông sản thực phẩm an toàn theo chuỗi; ngăn chặn tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng, hóa chất, kháng sinh và chất cấm trong sản xuất nông sản thực phẩm, làm sạch và bảo đảm vệ sinh môi trường.

- Phát huy vai trò và tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp hội và hội viên Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong tuyên truyền, vận động, thực hiện và giám sát việc bảo đảm ATTP.

- Kịp thời phát hiện, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; đấu tranh, lên án các hành vi vi phạm về thực phẩm không an toàn.

2. Chỉ tiêu

- 100% cán bộ làm công tác truyền thông về ATTP tại các cấp hội và hội viên Hội nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh được tập huấn, bồi dưỡng và nâng cao kiến thức về ATTP.

- 100% siêu thị, chợ truyền thống và các hộ sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm được tuyên truyền về công tác đảm bảo ATTP.

          - 95% tổ chức, hợp tác xã, tổ hợp tác, cá nhân sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm và các hộ sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm được giám sát dư lượng hóa chất độc hại và ký cam kết bảo đảm ATTP theo quy định.

- Trên 90% tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn nhận thức được tầm quan trọng của ATTP và hậu quả của việc sản xuất, cung cấp thực phẩm không an toàn đến sức khỏe của người dân và cộng đồng; cam kết cung ứng các sản phẩm thực phẩm bảo đảm ATTP đến tay người tiêu dùng.

          - 60% diện tích sản xuất nông sản thực phẩm của các tổ chức, hợp tác xã, tổ hợp tác, cá nhân sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm và các hộ sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm áp dụng hệ thống bảo đảm chất lượng ATTP theo VietGAP (quy định về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt).

          - Tiếp tục hỗ trợ duy trì, xây dựng mới 1 - 2 chuỗi thực phẩm an toàn nông sản. Hỗ trợ xây dựng thương hiệu, quảng bá các sản phẩm thế mạnh của tỉnh bảo đảm ATTP. Liên kết sản xuất, cung ứng thực phẩm an toàn giữa cơ sở sản xuất nông sản thực phẩm với các cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến, kinh doanh.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

          1. Đối tượng

- Các tổ chức, hợp tác xã, tổ hợp tác, cá nhân sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm và các hộ sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm.

- Các cấp hội và hội viên Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

2. Nội dung tuyên truyền

          Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm và kiến thức, quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn như:

          - Luật An toàn thực phẩm;

          - Các nghị định, thông tư, chỉ thị, văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực ATTP;

          - Truyền thông, vận động, hướng dẫn cách sản xuất, sơ chế, bảo quản, vận chuyển và tiêu dùng thực phẩm an toàn;

          - Truyền thông thực hiện tốt các quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, phụ gia thực phẩm;

          - Truyền thông việc vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến thực phẩm, vệ sinh cá nhân trong việc phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm;

          - Nâng cao năng lực, kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe và xây dựng tài liệu truyền thông; kỹ năng cung cấp thông tin cộng đồng;

          - Lợi ích của việc sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn;

          - Trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trong việc bảo đảm chất lượng vệ sinh ATTP theo quy định của pháp luật;

          - Nguy cơ của thực phẩm không đảm bảo an toàn đến sức khỏe cộng đồng.

          3. Giải pháp thực hiện

          - Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; huy động sự ủng hộ, tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bảo đảm ATTP; có kế hoạch hỗ trợ cũng như huy động nguồn lực để phối hợp, thúc đẩy triển khai các hoạt động bảo đảm ATTP, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

          - Thường xuyên phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về ATTP và lợi ích của việc đảm bảo ATTP đối với sức khỏe cộng đồng cho các tổ chức, hợp tác xã, tổ hợp tác, cá nhân sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm; tập trung vào các hộ sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm qua hoạt động truyền thông trực tiếp và gián tiếp.

          - Chủ động huy động, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, người có uy tín trong cộng đồng tham gia các hoạt động truyền thông định kỳ cũng như các chiến dịch truyền thông trong Tháng hành động vì ATTP; lồng ghép truyền thông về ATTP với các cuộc họp tại cộng đồng dân cư. Xử lý kịp thời các thông tin trái chiều, thiếu chính xác gây hoang mang cho cộng đồng.

          - Xây dựng tài liệu truyền thông về vệ sinh ATTP phù hợp, thu hút được các nhóm đối tượng trong cộng đồng.

          - Phát triển các mô hình truyền thông tại cộng đồng phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tiễn của các địa phương.

          - Tăng cường công tác giám sát và hỗ trợ các hoạt động truyền thông về ATTP từ tỉnh đến huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn và định kỳ báo cáo theo quy định.

          - Tiếp tục vận động, hướng dẫn, tập huấn áp dụng và nhân rộng các mô hình, quy trình sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, trong đó chú trọng sản xuất, kinh doanh theo chuỗi với các hình thức hợp tác, liên kết đa dạng phù hợp như liên kết sản xuất, cung ứng thực phẩm an toàn giữa cơ sở sản xuất ban đầu (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, khai thác thủy sản) với các cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến, kinh doanh.

            III. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

          1. Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- Chủ trì xây dựng kế hoạch hàng năm thực hiện Kế hoạch phối hợp của Hội; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.

          - Chủ trì tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ các cấp thuộc Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về kiến thức, quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm về mô hình, quy trình sản xuất, kinh doanh và tổ chức liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn.

          - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; vận động hội viên ký cam kết và giám sát tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm; nói không với sản xuất “rau hai luống, lợn hai chuồng”; tích cực tham gia hợp tác liên kết trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn.

          - Xây dựng và nhân rộng các mô hình nông dân, phụ nữ sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn.

          - Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức giám sát, phát hiện, lên án các trường hợp sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm không an toàn.

          - Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cấp Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ ở địa phương trong việc tổ chức triển khai nội dung kế hoạch phối hợp, kế hoạch triển khai hàng năm.

          - Kịp thời phát hiện, tuyên truyền và đề xuất tuyên dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn.

          2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Là cơ quan đầu mối triển khai Kế hoạch phối hợp và chịu trách nhiệm:

          - Chủ trì biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến kiến thức, quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; tài liệu hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm về mô hình, quy trình sản xuất, kinh doanh và tổ chức liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

          - Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức tập huấn, giám sát, hỗ trợ chuyên môn về ATTP cho các cấp hội tại địa phương.

          - Phối hợp với các cơ quan truyền thông tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phổ biến kinh nghiệm tổ chức liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn.

          3. Sở Công Thương, Sở Y tế

          - Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc biên soạn tài liệu và cử cán bộ làm giảng viên trong tập huấn cho các cán bộ, hội viên ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã theo tài liệu biên soạn.

          - Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức tập huấn, giám sát, hỗ trợ chuyên môn về ATTP cho các cấp hội ở địa phương.

          - Hỗ trợ kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm của các tổ chức, cá nhân sản xuất nông sản thực phẩm an toàn; tăng cường thanh tra, kiểm tra quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, hàng giả và thực phẩm không an toàn lưu thông trên thị trường.

          - Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn việc sử dụng hóa chất, phụ gia trong bảo quản, chế biến kinh doanh nông sản thực phẩm.       

4. Sở Tài chính

          Thẩm định, tổng hợp trình UBND tỉnh cân đối bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện Kế hoạch phối hợp theo quy định của pháp luật.

          5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, định hướng cho các cơ quan báo chí của tỉnh, Đài Truyền thanh  - Truyền hình các huyện, thành phố thông tin, tuyên truyền về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn và tình hình, kết quả triển khai Kế hoạch này.     

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn và các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

          Phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và các sở, ngành liên quan tăng cường thông tin, tuyên truyền về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; biểu dương các điển hình tiên tiến; đưa tin kịp thời về các tổ chức, cá nhân vi phạm.

7. UBND các huyện, thành phố

          - Chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, phường, thị trấn triển khai nội dung Kế hoạch phối hợp trên địa bàn.

          - Phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ cùng cấp trong tổ chức thực hiện Kế hoạch.

          - Bố trí kinh phí và tạo điều kiện để thực hiện nội dung Kế hoạch phối hợp này đến cấp xã và khu dân cư.

          IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn chương trình mục tiêu Y tế - Dân số, nguồn thực hiện đề án, chương trình, nguồn xã hội hóa, tài trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh giúp Chủ tịch UBND tỉnh:

- Theo dõi, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai đầy đủ các nội dung được phân công trong Kế hoạch.

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phó Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh) tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch này.

2. Các cơ quan phối hợp thường xuyên cập nhật thông tin, kết quả thực hiện Kế hoạch phối hợp, kịp thời trao đổi, giải quyết các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Kế hoạch.

Định kỳ hàng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh.

3. Kết thúc giai đoạn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu đánh giá, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch phối hợp, báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm Trung ương./.

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH LẠNG SƠN

CHỦ TỊCH

 

 

 

HỘI NÔNG DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CHỦ TỊCH

 

 

 

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Hồ Tiến Thiệu

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn