Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LẠNG SƠN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  206/KH-UBND

  Lạng Sơn, ngày 21  tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

 

Thực hiện Công văn số 4126/BTNMT- BĐKH ngày 11/8/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2053/QĐ -TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Nghị quyết 24-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI “chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”.

- Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

- Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020.

- Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng Xanh.

- Quyết định số 2359/QĐ-TTg ngày 22/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính.

- Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

- Công văn số 199/TTg-QHQT ngày 8/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 22 của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu (gọi tắt là COP 22).

- Chương trình hành động số 92-CTr/TU ngày 29/10/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”.

- Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 06/01/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn về phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 của Chính phủ và Chương trình hành động số 92-CTr/TU ngày 29/10/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

II. MỤC ĐÍCH

- Triển khai thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh theo từng giai đoạn; cập nhật, thiết lập mới các kế hoạch về thích ứng, giảm nhẹ và đề xuất, triển khai các dự án, nhiệm vụ ưu tiên trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhằm cụ thể hóa thực hiện có hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, chủ động ứng phó với thiên tai, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường năng lực về thích ứng, phòng chống thiên tai, giảm phát thải khí nhà kính, tăng trưởng xanh trong đội ngũ cán bộ các ngành, các cấp, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

III. YÊU CẦU

- Xác định các nhiệm vụ được giao và phân công trách nhiệm cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cấp, các ngành, đơn vị liên quan để tổ chức triển khai Kế hoạch một cách đồng bộ, chủ động, tích cực, hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời làm cơ sở để kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện.

- Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước, tổ chức, cá nhân; giảm phát thải khí nhà kính, kiềm chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, duy trì cân bằng sinh thái; các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học được bảo tồn và tôn tạo, hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường.

IV. PHÂN KỲ THỰC HIỆN

1. Giai đoạn đến năm 2020

- Lồng ghép các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu vào quy hoạch, kế hoạch của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn; đề xuất danh mục các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của địa phương.

- Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về những tác hại của biến đổi khí hậu và những giải pháp để giảm thiểu, hạn chế tác hại của biến đổi khí hậu: xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, tập huấn đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý lĩnh vực tài nguyên và môi trường phục vụ mục tiêu chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu.

- Đẩy mạnh và triển khai thực hiện các giải pháp xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; khuyến khích sản xuất và sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường.

-  Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu; cung cấp số liệu hoạt động và các thông tin liên quan phục vụ kiểm kê khí nhà kính trên địa bàn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Nghiên cứu quá trình biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thông qua việc phân tích các số liệu và đề xuất một số giải pháp ứng phó trong thời gian tới; kiểm soát khí thải phương tiện giao thông cơ giới thông qua công tác đăng kiểm.

- Thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững; Chương trình tái cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp và phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư.

- Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường đảm bảo đối với mối cấp đều có đầu mối để quản lý, tiếp nhận thông tin, xử lý các vấn đề về biến đổi khí hậu.

2. Giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030

- Xây dựng quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhin đến năm 2050; Quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước; điều tra đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước; xây dựng mạng lưới quan trắc, giám sát tài nguyên nước; tiếp tục cung cấp số liệu hoạt động và các thông tin liên quan phục vụ kiểm kê khí nhà kính trên địa bàn.

- Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị, xây dựng các khu đô thị mới, cải tạo, chỉnh trang đô thị hiện hữu đảm bảo về giao thông, cảnh quan, vệ sinh môi trường và chống chịu với tác động của biến đổi khí hậu.

- Xây dựng một số cầu vượt lũ khắc phục tình trạng ách tắc giao thông về mùa mưa; xây dựng các đoạn tuyến đường tránh ngập, úng; Kè và xử lý cung trượt trên các tuyến đường tỉnh, đường huyện; cắt lũ, thoát lũ và chống ngập lụt, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng khu vực dân cư trên địa bàn.

- Thực hiện rà soát đối tượng yếu thế trong xã hội, người cao tuổi, người khuyết tật…và đề xuất các biện pháp trợ giúp; thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

V. CÔNG TÁC GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

- Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ quan đầu mối có trách nhiệm giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện kế hoạch này trên địa bàn tỉnh; định kỳ tổng hợp tình hình thực hiện báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu;

- Các sở, ban, ngành có trách nhiệm giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; định kỳ hàng năm tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện trên địa bàn; định kỳ hàng năm tổng hợp tình hình thực hiện báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo và đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện Kế hoạch đồng bộ và hiệu quả.

2. Các Sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố được giao chủ trì chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo tiến độ và chất lượng; định kỳ trước ngày 15/10 hàng năm báo cáo kết quả thực hiện cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi và tổng hợp báo cáo.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, có các vấn đề phát sinh, cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn, các cơ quan, đơn vị chủ động đề xuất, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh để tổng hợp  báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Lý Vinh Quang

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn