Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập



myspace tracker

Phòng chống dịch bệnh động vật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

 

Số:  205/KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Lạng Sơn, ngày  21 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Phòng chống dịch bệnh động vật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

 

          I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT NĂM 2017

1. Tình hình dịch bệnh

Trong năm 2017 xảy ra một số ổ dịch bệnh như Cúm gia cầm A/H5N6 (xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, số gia cầm chết và buộc tiêu hủy 100 con với trọng lượng 102 Kg); bệnh Lở mồm long móng gia súc (xã Bình Trung, huyện Cao Lộc; xã Mai Pha, TP. Lạng Sơn; xã Tân Việt, huyện Văn Lãng; xã Hòa Bình, xã Y Tịch, huyện Chi Lăng; xã Yên Sơn, Yên Vượng, huyện Hữu Lũng), tổng số gia súc mắc bệnh 197 trâu, bò và 97 con lợn, số gia súc phải tiêu hủy 97 lợn và 01 trâu; bệnh đốm đỏ ở cá trắm nuôi lồng tại HXT Thác Xăng, xã Bắc La, huyện Văn Lãng (tổng số cá mắc bệnh là 4.000 con/09 lồng/03 hộ, số cá chết là 600 con) nhưng đều được phát hiện và xử lý sớm không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng, các bệnh địa phương khác vẫn xảy ra lẻ tẻ như bệnh tụ huyết trùng, tiên mao trùng trên đàn trâu, bò; bệnh THT, lép tô, tiêu chảy trên đàn lợn; bệnh tụ huyết trùng trên đàn gia cầm; bệnh ca rê trên đàn chó… 

Nguyên nhân phát sinh: Thời tiết bất lợi và diễn biến bất thường làm giảm sức đề kháng của vật nuôi; các ổ dịch cũ; các hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật tại các địa phương chưa được kiểm soát chặt chẽ; ý thức của người dân về công tác phòng, chống dịch bệnh chưa cao. Do vậy luôn tiềm ẩn nguy cơ tái bùng phát các dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đặc biệt là các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như Cúm gia cầm, Lở mồm long móng ở gia súc, Tai xanh ở lợn, bệnh Dại ở chó, mèo... 

          2. Nhận định tình hình dịch

 Dự báo năm 2018, các ổ dịch sẽ vẫn phát ra lẻ tẻ, rải rác tại một số huyện trên địa bàn tỉnh đặc biệt tại các vùng có hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển, khu vực có ổ dịch cũ...

3. Những tồn tại, bất cập

 Do điều kiện chăn nuôi gia súc, gia cầm của tỉnh chủ yếu là chăn nuôi nhỏ lẻ, tận dụng, ý thức phòng chống dịch bệnh của một số hộ chăn nuôi chưa cao do vậy còn gặp khó khăn trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

 Hệ thống mạng lưới thú y cơ sở đã được củng cố bước đầu nhưng vẫn còn thiếu và yếu về năng lực chuyên môn.

 Công tác tiêm phòng còn gặp nhiều khó khăn, một số nơi chính quyền cơ sở chưa thực sự quan tâm chỉ đạo còn khoán trắng cho cơ quan chuyên môn, người chăn nuôi vẫn chủ quan, lơ là trong việc tiêm phòng các loại vắc xin cho vật nuôi dẫn đến kết quả tiêm phòng chưa đạt yêu cầu, do vậy nguy cơ dịch bệnh dễ xảy ra và lây lan.

II. KẾ HOẠCH CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2018

1. Mục đích, yêu cầu

1.1. Mục đích

Triển khai thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Chủ động phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; khống chế được một số loại bệnh nguy hiểm như: Cúm gia cầm, LMLM gia súc; tai xanh ở lợn (PRRS); bệnh dại chó, mèo và một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác góp phần ổn định, phát triển sản xuất và đảm bảo an toàn thực phẩm cho cộng đồng.

 Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị, xã hội và các tầng lớp Nhân dân, cơ sở chăn nuôi và người dân về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

1.2. Yêu cầu

Công tác tổ chức triển khai thực hiện phải có sự chỉ đạo và phối kết hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở và cả hệ thống chính trị, huy động được toàn dân tích cực tham gia thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi phải tuân theo quy định của Luật Thú y và Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các hướng dẫn của Cục Thú y.

2. Nội dung phòng, chống dịch bệnh động vật và các giải pháp

2.1. Khi chưa xuất hiện dịch bệnh

* Công tác thông tin tuyên truyền, tập huấn

- UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đài truyền thanh, truyền hình huyện tổ chức tuyên truyền phòng chống bệnh động vật nguy hiểm ở gia súc, gia cầm; không chỉ thiệt hại đối với sản xuất mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của con người. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và mọi người dân trong công tác phòng, chống bệnh động vật.

          - Tổ chức các đợt tuyên truyền chuyên sâu, trọng điểm về tiêm phòng vắc xin, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi, các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh từ động vật sang người.

- Thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác tình hình dịch bệnh cúm gia cầm, LMLM gia súc, tai xanh ở lợn và các dịch bệnh khác ở động vật, ở người trên địa bàn cả nước và của tỉnh.

- Đẩy mạnh tuyên truyền trên các hệ thống phương tiện thông tin đại chúng: Báo Lạng Sơn, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, huyện, thành phố, loa truyền thanh của xã, phường, tờ rơi để phổ biến cho toàn thể nhân dân thấy được tính chất nguy hiểm của dịch bệnh động vật, không chỉ thiệt hại đối với sản xuất mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, tính mạng của con người. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ và mọi người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật.

- Tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho hệ thống thú y của tỉnh, huyện, thành phố và lực lượng ở xã, phường, thị trấn trực tiếp tham gia tiêm phòng, giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm tại cơ sở. Tập huấn cho hộ chăn nuôi về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và chăn nuôi an toàn sinh học.

- Tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở, trang trại chăn nuôi thực hiện sản xuất chăn nuôi an toàn, không sử dụng chất cấm, hoá chất, kháng sinh cấm; không lạm dụng thuốc thú y, hóa chất xử lý, cải tạo môi trường.

* Về giám sát dịch bệnh

- Công tác giám sát dịch bệnh phải được thực hiện đến từng thôn, bản, hộ chăn nuôi. Khi có dịch kịp thời phát hiện, khai báo tới chính quyền, cán bộ thú y xã,  giúp cơ quan chuyên môn áp dụng ngay các biện pháp phòng, chống dịch, không để lây lan ra diện rộng.

- Tổ chức thường trực để tiếp nhận thông tin kịp thời về dịch bệnh động vật tại các Trạm Thú y, Chi cục Thú y.

- Xây dựng kế hoạch lấy mẫu kiểm tra, giám sát sự lưu hành của vi rút gây bệnh: Cúm gia cầm, lở mồm long móng, lợn tai xanh...;

- Sau các đợt tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng, cần tổ chức lấy mẫu giám sát sau tiêm phòng để xác định mức độ bảo hộ của vắc xin phòng bệnh theo hướng dẫn của Cục Thú y.

* Tiêm vắc xin phòng bệnh

- Phạm vi, đối tượng, số lượng vật nuôi, thời gian tiêm phòng

+ Phạm vi tiêm phòng: Tại 226/226 xã, phường, thị trấn của 11 huyện, thành phố.

+ Đối tượng vật nuôi: Trâu, bò, lợn, chó, mèo, gia cầm trong diện tiêm phòng.

          - Số lượng vật nuôi thuộc diện phải tiêm phòng đạt từ 80% tổng đàn trở lên. Riêng đối với đàn gia cầm, Lạng Sơn là tỉnh thuộc diện không bắt buộc phải tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm do phương thức chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ, phân tán, hiệu quả tiêm phòng không cao. Vì vậy gia cầm không thuộc đối tượng động vật bắt buộc phải tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm trong kế hoạch năm 2018. Trong trường hợp dịch bệnh xảy ra sẽ thực hiện tiêm phòng bao vây ổ dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT và hướng dẫn của Cục Thú y.

+ Tổng số vật nuôi dự kiến tiêm phòng vắc xin trên địa bàn tỉnh năm 2018: Trâu, bò: 260.000 lượt con; Lợn: 370.000 lượt con; chó, mèo: 50.000 lượt con; gia cầm: 820.000 lượt con.

- Thời gian tiêm phòng: (các loại vắc xin tiêm theo chương trình của Trung ương, tỉnh)

Đối với Bệnh Lở mồm long móng gia súc

+ Đợt 1: Tiêm phòng trong tháng 3, tháng 4 năm 2018.

+ Đợt 2: Tiêm phòng trong tháng 9, tháng 10 năm 2018.

- Loại vắc xin, đối tượng tiêm phòng, liều lượng và cách sử dụng, bảo quản vắc xin theo hướng dẫn của cơ quan thú y và nhà sản xuất.

Đối với bệnh Dịch tả lợn

Tiêm phòng 01 đợt chính vào tháng 4, tháng 5 năm 2018. Ngoài tiêm phòng trong đợt chính, thực hiện tiêm phòng bổ sung cho số lợn mới phát sinh đến tuổi tiêm phòng.

Loại vắc xin, đối tượng tiêm phòng, liều lượng và cách sử dụng, bảo quản vắc xin theo hướng dẫn của cơ quan thú y và nhà sản xuất.

Đối với tiêm phòng vắc xin Dại chó, mèo

Tiêm phòng 01 đợt chính vào tháng 3, tháng 4 năm 2018. Sau đó, hàng tháng phải tiêm phòng bổ sung cho đàn chó, mèo mới phát sinh hoặc chó, mèo đã hết miễn dịch bảo hộ.

Loại vắc xin, đối tượng tiêm phòng, liều lượng và cách sử dụng, bảo quản vắc xin theo hướng dẫn của cơ quan thú y và nhà sản xuất.

* Công tác vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường

- Phát động 02 đợt tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc chuồng trại, môi trường chăn nuôi trên địa bàn toàn tỉnh, đợt một vào tháng 02-3, đợt hai vào các tháng 10-11 năm 2018 (các đợt tổng vệ sinh khử trùng, tiêu độc theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT) và khử trùng, tiêu độc khi có ổ dịch phát sinh theo quy định. Khử trùng tiêu độc thường xuyên đối với những vùng có nguy cơ cao như: Chợ buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm, các điểm giết mổ gia súc, gia cầm và các điểm thu gom, tập kết gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm, riêng tại các chợ bán gia cầm sống phải được vệ sinh, tiêu độc khử trùng bằng hóa chất hàng ngày sau mỗi phiên chợ.

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư hóa chất, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, cấp phát thành 02 đợt chính và cấp phát khẩn cấp khi có dịch xảy ra, để các địa phương thực hiện và giám sát sử dụng đảm bảo hiệu quả cao.

- Địa bàn vệ sinh khử trùng tiêu độc định kỳ là 226 xã, phường, thị trấn; chú trọng thực hiện ở khu vực chăn nuôi tập trung, mật độ cao, ổ dịch cũ, khu vực thu gom, chợ mua bán động vật, sản phẩm động vật tươi sống, cơ sở giết mổ động vật…(theo Phụ lục số 08 Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

* Kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y

- Thực hiện kiểm dịch tận gốc đối với động vật và sản phẩm động vật; kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật và sản phẩm động vật ra, vào địa bàn tỉnh theo Thông tư số 25/2016/TT-BNN ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về kiểm dịch động vật trên cạn.

- Tăng cường hiệu quả hoạt động công tác kiểm soát giết mổ và vệ sinh thú y để ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh; Tịch thu, tiêu huỷ không bồi thường động vật, sản phẩm động vật nhập lậu; buôn bán động vật có biểu hiện bị bệnh hoặc chết do bệnh.

- Xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật chưa qua kiểm dịch thú y.

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh thú y đối với động vật, sản phẩm động vật tại các chợ và tụ điểm buôn bán.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, kêu gọi các nhà đầu tư, các chủ cơ sở giết mổ trên địa bàn tập trung giết mổ, xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn: Về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

* Quản lý hoạt động kinh doanh thuốc thú y

- Tổ chức kiểm tra các điều kiện kinh doanh thuốc thú y của các cơ sở; việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh thuốc thú y; kiểm tra chất lượng thuốc thú y lưu hành trên thị trường, đánh giá, phân loại cơ sở theo Thông tư 45/2014/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về thú y cho các hộ kinh doanh thuốc thú y, hành nghề thú y, qua đó yêu cầu người hành nghề thú y thực hiện tôt các quy định về phòng chống dịch bệnh.

* Xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh

- Tuyên truyền, hướng dẫn các trang trại, gia trại, cơ sở chăn nuôi xây dựng và đề nghị công nhận cơ sở ATDB gia súc, gia cầm.

- Cơ sở ATDB được công bố trên Website của Cục Thú y và của Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn; được ưu tiên khi xuất bán sản phẩm chăn nuôi: Nếu xuất ra ngoài tỉnh trong vòng 01 ngày làm việc sẽ được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch; nếu xuất trong tỉnh được mang kèm theo bản sao Giấy chứng nhận cơ sở ATDB làm căn cứ xác định nguồn gốc động vật, sản phẩm động vật.

- Cơ sở ATDB được Chi cục, Trạm Thú y thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện biện pháp phòng chống dịch bệnh, tiêm phòng…; hàng năm tổ chức đánh giá, giám sát, xét nghiệm lại (định kỳ hoặc đột xuất), nếu phát hiện lỗi ảnh hưởng đến việc kiểm soát an toàn dịch bệnh, thì yêu cầu có biện pháp và thời hạn khắc phục; nếu không khắc phục lỗi đúng hạn, Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật hết hiệu lực theo quy định tại Thông tư số 14/2016/TT-BNN ngày 02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

2.2. Khi có dịch xảy ra

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND huyện, thành phố thực hiện đồng bộ các biện pháp khoanh vùng bao vây, khống chế ổ dịch theo quy định của Luật Thú y và Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các hướng dẫn của Cục Thú y.

- Quản lý ổ dịch: Quản lý việc xuất, nhập, cách ly điều trị hoặc xử lý tiêu hủy theo quy định đối với từng loại bệnh dịch.

- Lấy mẫu xét nghiệm xác định nhanh, chính xác mầm bệnh và có giải pháp khống chế phù hợp.

- Vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, môi trường chăn nuôi, những nơi nguy cơ cao theo hướng dẫn của cơ quan Thú y.

- Điều tra mở rộng, tăng cường giám sát phát hiện dịch bệnh trên địa bàn. Trong trường hợp cần thiết tiến hành lấy mẫu giám sát chủ động.

- Quản lý vùng dịch: Xác định vùng dịch, vùng khống chế, vùng đệm; thống kê đàn vật nuôi trong từng vùng để áp dụng các biện pháp phù hợp.

- Tổ chức tiêm phòng bao vây vùng đệm, vùng khống chế và tiêm thẳng vắc xin vào ổ dịch theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

- Công bố dịch và công bố hết dịch theo quy định tại Luật Thú y.

2.3. Công tác phối hợp xử lý động vật và sản phẩm động vật nhập lậu

Các cơ quan chức năng, lực lượng chống buôn lậu của tỉnh tăng cường trong đấu tranh ngăn chặn và bắt giữ, tiêu hủy động vật, sản phẩm động vật nhập lậu không rõ nguồn gốc, không đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y lưu thông trên địa bàn tỉnh.

      3. Cơ chế tài chính

      3.1. Các nguồn kinh phí

      a) Nguồn Trung ương:

      - Hỗ trợ 100% vắc xin LMLM tiêm phòng cho trâu, bò của 05 huyện biên giới thuộc vùng khống chế trong Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh LMLM giai đoạn 2016-2020;

      - Một số hóa chất tiêu độc khử trùng môi trường;

      - Giám sát chủ động lưu hành mầm bệnh theo chỉ đạo của Cục Thú y.

      b) Ngân sách tỉnh:

      - Về vắc xin phòng bệnh:

+ Vắc xin LMLM: Hỗ trợ 100% (vắc xin, công tiêm) cho trâu, bò các huyện còn lại trong tỉnh (Ngoài 05 huyện Biên giới trong Chương trình Quốc gia phòng chống bệnh LMLM giai đoạn 2016-2020); công tiêm phòng vắc xin LMLM cho 05 huyện biên giới;

+ Vắc xin Dịch tả lợn: Hỗ trợ 100% (vắc xin, công tiêm) cho các hộ chăn nuôi lợn từ 50 con trở xuống;

+ Vắc xin Dại: Hỗ trợ vắc xin tiêm phòng cho các hộ nuôi chó, mèo tại một số địa phương trọng điểm, những nơi có nguy cơ cao, vùng ổ dịch cũ…; 

      - Vật tư, hóa chất phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh;

      - Kinh phí kiểm tra giám sát dịch bệnh, giám sát định kỳ cơ sở chăn nuôi gia súc giống, gia cầm giống; xét nghiệm các ổ dịch nguy hiểm; xét nghiêm lưu hành mầm bệnh; xét nghiệm sau tiêm phòng đối với bệnh LMLM gia súc;

      - Kinh phí tổ chức triển khai, kiểm tra, chỉ đạo công tác tiêm phòng, vệ sinh tiêu độc khử trùng, xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật, kiểm tra liên ngành;

      - Kinh phí tuyên truyền, đào tạo, tập huấn cấp tỉnh, in sổ quản lý chó nuôi;

- Khi xảy ra dịch bệnh lợn tai xanh, ngân sách tỉnh cấp kinh phí mua vắc xin tai xanh chống dịch (từ nguồn dự phòng);

      - Kinh phí tổ chức chống dịch và hỗ trợ cho người dân tiêu hủy gia súc bị  dịch bệnh (nếu có dịch bệnh xảy ra) theo Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 23/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về phê duyệt mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

c) Ngân sách huyện, thành phố:

Hỗ trợ kinh phí mua vắc xin, công phun tiêu độc, khử trùng trong đợt thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng theo Kế hoạch của UBND tỉnh do Bộ Nông nghiệp và PTNT phát động; bố trí kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách địa phương để tổ chức chống dịch, khi có ổ dịch xảy ra nhưng chưa đủ điều kiện để công bố dịch;

UBND các huyện, thành phố bố trí kinh phí hỗ trợ mua vắc xin để thực hiện tiêm phòng cho đàn vật nuôi đạt tỷ lệ cao (Đối với một số bệnh như: bệnh Tụ huyết trùng trâu, bò; bệnh Lép tô ở lợn; bệnh Dại ở chó, mèo..).

      d) Người chăn nuôi:  

Thực hiện xã hội hóa các loại vắc xin phòng bệnh thông thường như các loại vắc xin Tụ huyết trùng, Phó Thương hàn, Đóng dấu lợn; Newcastle, Tụ huyết trùng gia cầm; Carre ở chó, 5-7 bệnh ở chó...

3.2. Kinh phí dự ước

- Tổng kinh phí: 9.600.000.000 đồng. (Bằng chữ: Chín tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn).

+ Ngân sách Trung ương: 2.175.000.000 đồng;

+ Ngân sách tỉnh: 7.425.000.000 đồng

(Có bản chi tiết phụ lục kinh phí kèm theo)

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh động vật của các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với Sở Y tế trong việc hướng dẫn các địa phương giám sát và phòng chống các bệnh động vật lây sang người (Bệnh dại, Cúm gia cầm thể độc lực cao, Liên cầu khuẩn…) theo Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNN&PTNT ngày 27/5/2013 về Hướng dẫn phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn... tổ chức phổ biến, tuyên truyền về tác hại của dịch bệnh cũng như các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật để người dân hiểu và tự giác phòng, chống dịch.

Xây dựng và hướng dẫn triển khai vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh theo Thông tư 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành.

Chỉ đạo Chi cục Thú y tham mưu kịp thời các văn bản về phòng, chống dịch bệnh động vật; cơ chế, chính sách về phòng, chống dịch bệnh động vật; phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Chỉ đạo Chi cục Thú y chủ động nguồn hóa chất, vắc xin và các vật tư phục vụ chống dịch kịp thời và hoàn thiện các thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp hóa chất, cấp kinh phí mua vắc xin, vật tư và các thủ tục mua sắm vắc xin, vật tư chống dịch theo đúng quy định.

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với các tỉnh kiểm soát gia động vật và sản phẩm động vật xuất, nhập vào tỉnh; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; duy trì trực đường dây nóng phòng, chống dịch bệnh động vật của tỉnh để tiếp nhận, giải quyết các thông tin về tình hình dịch bệnh.

4.2. Các sở, ngành liên quan

- Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch phòng, chống dịch của tỉnh, phối hợp với các sở ngành liên quan cân đối ngân sách và bố trí ngân sách hàng năm để thực hiện cơ chế hỗ trợ; hướng dẫn về trình tự thủ tục thực hiện cấp phát, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định; chủ trì thẩm định, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo cơ chế chính sách và quy định hiện hành của Nhà nước.

- Sở Y tế: Thường xuyên giám sát, chia sẻ thông tin, tuyên truyền, phối hợp phòng, chống bệnh lây từ động vật sang người như Cúm gia cầm thể độc lực cao, bệnh Dại, liên cầu lợn, …

- Công an tỉnh: Chỉ đạo lực lượng trong ngành từ tỉnh đến cơ sở tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, đảm bảo trật tự an ninh trên các địa bàn; cử cán bộ tham gia các chốt kiểm dịch, tổ cơ động các cấp khi có dịch xảy ra trên địa bàn tỉnh; kiên quyết xử lý những đối tượng vi phạm trong việc vận chuyển buôn bán động vật và các sản phẩm động vật ra vào vùng dịch theo quy định của pháp luật.

- Sở Công Thương: Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tham gia kiểm soát vận chuyển, lưu thông động vật, sản phẩm động vật và công tác phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương; cử cán bộ tham gia các chốt kiểm dịch tạm thời ngăn chặn vận chuyển, lưu thông động vật khi có dịch bệnh động vật xảy ra.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương giám sát và xử lý môi trường tại các khu vực có ổ dịch nguy hiểm trên động vật và khu vực tiêu hủy động vật bệnh theo quy định.

- Sở Thông tin và Truyền thông: Tổ chức thông tin kịp thời, chính xác cho nhân dân về nguy cơ, tác hại và diễn biến dịch bệnh động vật; chỉ đạo các đơn vị trong ngành đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền như: Phát thanh, truyền thanh, khẩu hiệu, pano, áp phích, tuyên truyền lưu động …

- Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Lạng Sơn: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trực tiếp là Chi cục Thú y) xây dựng, chuyên mục cho chương trình truyền thông đại chúng về các biện pháp phòng, chống dịch.

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Chỉ đạo các đồn Biên phòng đóng trên địa bàn các huyện, thành phố, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kiên quyết ngăn chặn các hành vi vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, nhập lậu trái phép, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và thông báo cho chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trên địa bàn.

- Các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội: Chỉ đạo trong hệ thống từ tỉnh đến cơ sở, vận động hội viên, đoàn viên thực hiện công tác phòng, chống dịch trong gia đình và cộng đồng.

- Các sở, ban, ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng phương án cụ thể thực hiện kế hoạch này, lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

4.3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn quản lý. Tăng cường hoạt động phòng chống dịch nguy hiểm ở động vật tại  cấp huyện, xã; phân công thành viên phụ trách những công việc cụ thể trong công tác phòng chống dịch và phụ trách cụm xã, phụ trách địa bàn dân cư cụ thể. Xây dựng, ban hành và chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật chi tiết, cụ thể trên địa bàn quản lý; chủ động sử dụng nguồn kinh phí từ quỹ phòng chống thiên tai, dịch bệnh được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho các địa phương để phục vụ kịp thời cho công tác phòng, chống dịch; xây dựng phương án, chuẩn bị sẵn sàng và đầy đủ lực lượng, vật tư chủ động đối phó kịp thời khi có dịch xảy ra.

- Thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của địa phương để nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật; đưa tin đầy đủ kịp thời,  phù hợp, chính xác về diễn biến, nguy cơ dịch bệnh và biện pháp phòng, chống; các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, dấu hiệu để phát hiện dịch bệnh, biện pháp an toàn khi tiếp xúc với động vật  bị bệnh để người dân tự bảo vệ bản thân, bảo vệ cộng đồng và chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện công tác tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi phòng chống dịch bệnh theo quy định.

- Chỉ đạo các phòng, ban chức năng, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, quản lý đàn vật nuôi; tổ chức giám sát tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm các ổ dịch nhằm kịp thời bao vây, khống chế không để dịch lây lan; tổ chức tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi; điều tra, thống kê số lượng vật nuôi, đăng ký số lượng vắc xin tiêm phòng; triển khai tổ chức tiêm phòng đại trà và tiêm bổ sung hàng tháng; thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh, tiêm phòng, vận chuyển, kinh doanh, giết mổ động vật và sản phẩm động vật, … Xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

4.4. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

- Xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể và trực tiếp tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật cụ thể đến thôn, xóm trên địa bàn.

- Thành lập các tổ giám sát và giao cho các trưởng thôn, cán bộ thú y cơ sở theo dõi, giám sát dịch bệnh đến tận thôn, xóm, hộ chăn nuôi, tiếp nhận và báo cáo thông tin về dịch bệnh động vật. Phát hiện sớm các ổ dịch nhằm kịp thời bao vây, khống chế không để dịch lây lan.

- Thống kê đàn vật nuôi của địa phương chính xác, lập kế hoạch tiêm phòng theo kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật của tỉnh, huyện; thông báo cho người chăn nuôi kế hoạch tiêm phòng để hộ chăn nuôi chủ động phối hợp, thực hiện và tham gia bắt giữ vật nuôi trong quá trình tiêm phòng.

- Thành lập các đội phun tiêu độc khử trùng trực tiếp thực hiện tiêu độc khử trùng nơi công cộng, nơi nguy cơ cao như khu vực chợ, nơi tập trung thu gom gia súc, gia cầm ... theo quy định; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện tiêu độc khử trùng của các trại, hộ chăn nuôi; huy động mọi nguồn nhân, vật lực thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng.

- Thành lập các đội kiểm soát việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật, với lực lượng nòng cốt là Công an, an ninh xã, cán bộ thú y trên tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

- Bố trí diện tích đất đai dự phòng ở các khu vực thôn, xóm để phục vụ tiêu hủy động vật khi xảy ra dịch.

- Đài Truyền thanh xã tăng cường tiếp sóng, đưa tin tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã về các biện pháp phòng chống dịch từ đó tự giác chấp hành các quy định phòng chống dịch.

- Huy động các tổ chức đoàn thể ở các địa phương, vận động nhân dân đồng thuận và tham gia hưởng ứng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo kế hoạch; tăng cường tuyên truyền trên loa các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

- Chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ vắc xin, vật tư, hóa chất và kinh phí được hỗ trợ và bảo đảm chi đúng đối tượng theo quy định; kiên quyết xử lý các trường hợp không chấp hành quy định về phòng, chống dịch bệnh tại địa bàn quản lý./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
 

 

Lý Vinh Quang

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn