Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  203/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 20  tháng 12 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

 

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC; Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2018 trên địa bàn tỉnh như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

        1. Mục đích

- Triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC nhằm  nâng cao chất lượng cải cách TTHC trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh;

- Mở rộng sự tham gia giám sát của người dân đối với việc giải quyết TTHC của các cơ quan hành chính nhà nước;

- Tăng cường trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC của các cấp, các ngành;

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các phương án đơn giản hóa TTHC đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông qua.

2. Yêu cầu

- Kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng, ban hành TTHC thuộc thẩm quyền của địa phương;

- Bảo đảm công bố đầy đủ, kịp thời, công khai minh bạch các thông tin về TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và bằng nhiều hình thức để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện TTHC;

- Tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định TTHC; kịp thời chấn chỉnh những hành vi vi phạm của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết TTHC;

- Thường xuyên rà soát quy định, TTHC để phát hiện và đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi những quy định TTHC không còn phù hợp, gây khó khăn, cản trở cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Số

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Xây dựng văn bản triển khai, thực hiện công tác kiểm soát TTHC và Đề án cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh

1

Xây dựng văn bản triển khai, thực hiện công tác kiểm soát TTHC và các nội dung liên quan đến công tác cải cách TTHC

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Trong năm

2018

2

Xây dựng Quy chế hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND và Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh).

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Trong Quí II

 

II

Bảo đảm chất lượng xây dựng, đánh giá tác động TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm phápluật

1

Xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC,  đánh giá tác động TTHC, tính toán chi phí tuân thủ TTHC (theo các biểu mẫu) khi được giao quy định về TTHC

Các cơ quan chức năng

Sở Tư pháp

Trong năm

2018

2

Tham gia ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định về TTHC

Văn phòng UBND tỉnh

Sở, ban ngành tỉnh; tổ chức, cá nhân liên quan

Trong năm 2018

3

Tổ chức thẩm định các quy định về TTHC trong dự thảo văn bản QPPL

Sở Tư pháp

Văn phòng UBND tỉnh

Trong năm 2018

III

Công bố, công khai TTHC

1

Kịp thời xây dựng dự thảo quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Sau khi nhận được Quyết định công bố của bộ, ngành Trung ương

2

Thẩm tra, kiểm tra chất lượng hồ sơ trình công bố

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan

Thường xuyên trong năm

3

Hoàn chỉnh hồ sơ trình công bố, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành

Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Thường xuyên trong năm

4

Cập nhật, đăng tải công khai TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan

Thường xuyên trong năm

5

Niêm yết, công khai tại trụ sở cơ quan đầy đủ 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh

Các đơn vị thực hiện TTHC

Văn phòng UBND tỉnh

Thường xuyên trong năm

6

Tạo kết nối và duy trì kết nối thông suốt giữa Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và các Trang tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông

 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên trong năm

IV

Rà soát quy định, TTHC

1

Xây dựng Kế hoạch rà soát quy định, TTHC năm 2018; tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm theo Kế hoạch số  112/KH-UBND ngày 5/10/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 11/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch số số 87/KH-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh về xây dựng, thực hiện Đề án cải cách TTHC tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020.

Văn phòng UBND tỉnh

Sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Trong tháng 12 năm 2017

2

Triển khai thực hiện rà soát quy định, TTHC

Sở, ban ngành tỉnh

UBND cấp huyện, cấp xã

Theo Kế hoạch rà soát

3

Kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả rà soát

Văn phòng UBND tỉnh

Sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã

Theo Kế hoạch rà soát

4

Xây dựng dự thảo Quyết định và trình Chủ tịch UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa TTHC

Sở, ban, ngành tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Theo Kế hoạch rà soát

V

Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC

1

Tổ chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC theo đúng quy trình, quy định về thời hạn giải quyết; không yêu cầu thêm thành phần hồ sơ, thu thêm phí và lệ phí…

Sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã

Các cơ quan có liên quan

Thường xuyên trong năm

2

Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng quy trình giải quyết TTHC trong nội bộ cơ quan, đơn vị một cách khoa học, bảo đảm nhanh, gọn, thuận tiện, rút ngắn thời gian thực hiện cho cá nhân, tổ chức

Sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã

Các cơ quan có liên quan

Thường xuyên trong năm

3

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC;, triển khai dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4

Sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan

Thường xuyên trong năm

4

Tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết TTHC; thực hiện phương thức phối hợp tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua đường bưu chính.

Sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã

Các cơ quan có liên quan

Thường xuyên trong năm

VI

Thực hiện công tác truyền thông phục vụ kiểm soát thủ tục hành chính

1

Tuyên truyền, nâng cao ý thức của mọi cán bộ, công chức, viên chức về công tác cải cách TTHC nói chung, công tác kiểm soát TTHC nói riêng

Các sở, ban, ngành; UBND các cấp

Các cơ quan truyền thông

Thường xuyên trong năm

2

Thực hiện chuyên mục Cải cách TTHC

Báo Lạng Sơn; Đài Phát thanh và Truyền hình

Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã

Thường xuyên trong năm

3

Thực hiện tuyên truyền bằng các hình thức đa dạng như: Tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng; biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền; tổ chức cuộc thi tìm hiểu về công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC...

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã

Trong năm

2018

VII

Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính

1

Xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC  trên địa bàn tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Quí I năm 2018

2

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện TTHC tại các đơn vị, phòng, ban trực tiếp giải quyết TTHC theo lĩnh vực của đơn vị.

Sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Văn phòng UBND tỉnh

Thường xuyên trong năm

3

Tổ chức kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC, việc thực hiện TTHC tại các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các xã phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị.

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Theo kế hoạch cụ thể

4

Tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về giải quyết các TTHC

Sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Đơn vị liên quan

Định kỳ 6 tháng

VIII

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

1

Tiếp nhận, nghiên cứu và phân loại các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Đơn vị có liên quan

Thường xuyên trong năm

 

2

Tham mưu, đề xuất cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng hình thức, biện pháp xử lý đối với việc không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc vi phạm quy định về kiểm soát TTHC

Văn phòng UBND tỉnh

Đơn vị liên quan

Thường xuyên trong năm

3

Xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính được chuyển đến

Các đơn vị có liên quan

Văn phòng UBND tỉnh

Thường xuyên trong năm

IX

Kiện toàn hệ thống cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC

1

Sắp xếp, bố trí cán bộ có năng lực thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC ổn định tại các đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại cấp huyện, cấp xã theo quy định.

UBND cấp huyện, cấp xã

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ

Trong năm 2018

X

Tổ chức tập huấn, hội thảo

 

 

 

1

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kiểm soát TTHC cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn

Văn phòng UBND tỉnh

Sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Quý II, III năm 2018

 

2

Tổ chức bồi dưỡng công tác kiểm soát TTHC tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn

Sở, ban ngành, UBND cấp huyện

Văn phòng UBND tỉnh

Theo Kế hoạch của từng đơn vị

3

Phối hợp với Cục Kiểm soát TTHC hỗ trợ nghiệp vụ kiểm soát TTHC.

Văn phòng UBND tỉnh

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên trong năm

4

Tham gia tập huấn do Trung ương, Cục Kiểm soát TTHC tổ chức

Văn phòng UBND tỉnh

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên trong năm

5

Tổ chức hội thảo về một số nội dung trọng điểm của công tác kiểm soát TTHC.

Văn phòng UBND tỉnh

Các đơn vị liên quan

Trong năm 2018

XI

Tổ chức, học tập kinh nghiệm

 

 

 

1

Tổ chức nghiên cứu học tập kinh nghiệm ở một số địa phương trong nước về kiểm soát TTHC

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Trong năm 2018

XII

Chế độ thông tin, báo cáo

 

 

 

1

Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kiểm soát TTHC.

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban ngành tỉnh, UBND các cấp

Định kỳ 3 tháng, 1 năm hoặc đột xuất theo yêu cầu

2

Nhập liệu báo cáo điện tử theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2018 của ngành, địa phương mình gửi UBND tỉnh trước ngày 05/01/2018 qua Văn phòng UBND tỉnh để theo dõi, tổng hợp.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cấp xã xây dựng kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC cụ thể của cấp xã xong trước ngày 20/01/2018.

2. Các cơ quan, đơn vị được giao là cơ quan chủ trì chủ động triển khai thực hiện các công việc được phân công; các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ trì trong việc triển khai thực hiện các nội dung công việc có liên quan.

3. Sở Tài chính cân đối, bố trí kinh phí phục vụ cho công tác kiểm soát TTHC theo Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính về việc quy định lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 31/8/2013 của UBND tỉnh về việc quy định mức chi đối với các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

4. Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc triển khai việc thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các cấp kịp thời báo cáo UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh) để xem xét, giải quyết./.

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

Phạm Ngọc Thưởng

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn