Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018 và những năm tiếp theo

   UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 201/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày  13 tháng 12 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và một cửa điện tử

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018 và những năm tiếp theo

 

 

 

                Thực hiện Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017, UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh năm 2018 và những năm tiếp theo như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 và một cửa điện tử ứng dụng trong cơ quan hành chính nhà nước phục vụ doanh nghiệp và người dân, làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước được công khai, minh bạch, tiết kiệm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) trực tiếp hoặc liên thông giữa các cấp, các ngành thông qua phần mềm và công khai tiến độ giải quyết TTHC của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên Cổng thông tin điện tử và Trang thông tin điện tử thành viên.

Hết năm 2018 đạt tối thiểu 60% hồ sơ được giải quyết trên hệ thống DVCTT; hết năm 2019 phấn đấu đạt trên 90% hồ sơ được giải quyết trên hệ thống DVCTT.

II. NỘI DUNG, LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Nội dung thực hiện

Cài đặt, triển khai phần mềm DVCTT mức độ 3, 4 đồng bộ, liên thông trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố; tất cả các xã, phường, thị trấn có thực hiện giải quyết TTHC.

2. Lộ trình thực hiện

- Giai đoạn 1: Quý I năm 2018, triển khai tại Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Xây dựng, UBND thành phố, UBND huyện Cao Lộc.

- Giai đọan 2: Triển khai tại tất cả các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện còn lại, hoàn thành chậm nhất Quý III năm 2018.

3. Nội dung thực hiện

Triển khai phần mềm DVCTT mức độ 3, 4 và một cửa điện tử cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong nhóm danh mục DVCTT theo Quyết định số 846/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; nhóm danh mục dịch vụ công được ưu tiên cung cấp trực tuyến mức độ 4 tại các tỉnh, thành phố theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ; nhóm danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để các địa phương thực hiện trong năm 2016 (kèm theo công văn số 2779/VPCP-KGVX ngày 22/4/2016 của Văn phòng Chính phủ).

Đào tạo, tập huấn, hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm DVCTT cho công chức, viên chức có tham gia vào thực hiện giải quyết TTHC trên hệ thống phần mềm DVCTT; xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp và người dân sử dụng DVCTT.

Tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến (xây dựng chuyên đề trên truyền hình, phát thanh, báo địa phương, Cổng thông tin điện tử của tỉnh; phát tờ rơi, tờ gấp, nhắn tin đến các doanh nghiệp và người dân).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính hằng năm cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện, cụ thể:

1. Tổng kinh phí thực hiện năm 2018: 1.706.800.000 đồng, trong đó:

- Kinh phí thuê cung cấp phần mềm và hỗ trợ DVCTT mức độ 3, 4 (trọn gói) 1.306.800.000 đồng/năm (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%).

- Kinh phí triển khai trên địa bàn các huyện: 300.000.000 đồng.

- Kinh phí phục vụ duy trì, hỗ trợ các sở, ngành, huyện (bổ sung dịch vụ, chỉnh sửa phần mềm khi có thay đổi, đào tạo, tập huấn…): 100.000.000 đồng.

2. Kinh phí cấp hàng năm là: 1.706.800.000 đồng (bao gồm các nội dung như năm 2018).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập Tổ triển khai DVCTT mức độ 3, 4 và một cửa điện tử; cập nhật dữ liệu TTHC vào phần mềm, thiết lập quy trình, tập huấn, hướng dẫn sử dụng, tổ chức duy trì hoạt động; làm đầu mối tiếp nhận thông tin, cập nhật, thay đổi dữ liệu TTHC trên địa bàn toàn tỉnh.

Chỉ đạo Viễn thông Lạng Sơn tiến hành cài đặt, cấu hình TTHC trên phần mềm; đảm bảo cung cấp đầy đủ DVCTT theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 846/QĐ-TTg; số 1819/QĐ-TTg Công văn số 2779/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ.

Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tích cực sử dụng DVCTT như: Miễn giảm phí dịch vụ, tin nhắn, tờ rơi, tờ gấp hướng dẫn đến doanh nghiệp và người dân sử dụng.

Hàng năm tổng hợp kinh phí thuê dịch vụ CNTT vào dự toán ngân sách của cơ quan gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Tham mưu ban hành Quy chế quản lý, duy trì DVCTT mức độ 3, 4 và một cửa điện tử liên thông.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổng hợp tình hình triển khai, kết quả thực hiện; sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh Kế hoạch đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, đạt hiệu quả.

2. Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Lạng Sơn triển khai cung cấp DVCTT mức độ 3, 4 và một cửa điện tử.

Chỉ đạo cán bộ, công chức làm đầu mối và bộ phận liên quan chuẩn bị trước số liệu cung cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông, gồm: (1) Sơ đồ tổ chức cơ quan; (2) Danh sách công chức tham gia vào quy trình một cửa (họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại...); (3) Quyết định ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị (do thủ trưởng cơ quan ban hành kèm theo Quy định tại Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh); (4) Danh sách TTHC, chi tiết mô tả thủ tục, các quyết định công bố TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa.

Cử cán bộ làm đầu mối và chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động rà soát danh mục và quy trình TTHC, cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu, bố trí cán bộ đúng thành phần tham gia tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm.

Phối hợp thực hiện liên thông trên phần mềm giữa các cơ quan, đơn vị trong và ngoài hệ thống.

Chủ động rà soát, đề xuất bổ sung trang thiết bị đầu cuối phục vụ cho triển khai ứng dụng phần mềm hiệu quả.

Quán triệt công chức, viên chức tích cực sử dụng phần mềm DVCTT mức độ 3, 4 và một cửa điện tử; hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp và người dân sử dụng dịch vụ.

3. Văn phòng UBND tỉnh

Triển khai, tích hợp phần mềm DVCTT mức độ 3, 4 và một cửa điện tử trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử thành viên để công khai tiến độ giải quyết TTHC;

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông có cơ chế để các cơ quan, đơn vị triển khai sử dụng hiệu quả hệ thống phần mềm DVCTT mức độ 3, 4 và một cửa điện tử.

4. Sở Tài chính

Tổng hợp nhu cầu kinh phí, thẩm định dự toán trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí thuê dịch vụ CNTT hàng năm.Tham mưu cân đối ngân sách và cơ chế tài chính đảm bảo thực hiện các nội dung của kế hoạch; hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo quy định của nhà nước.

5. Sở Nội vụ

Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị ban hành quy định danh mục TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông để cập nhật vào phần mềm. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi công tác triển khai phần mềm DVCTT mức độ 3, 4 và một cửa điện tử tại các cơ quan, đơn vị.

6. Viễn thông Lạng Sơn

Bảo đảm duy trì hoạt động phần mềm thường xuyên, liên tục; đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống; xử lý ứng cứu sự cố kịp thời. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thu thập đầy đủ thông tin từ các cơ quan, đơn vị có thực hiện xử lý TTHC, cài đặt, cấu hình quy trình TTHC, tổ chức đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ sử dụng phần mềm. Bố trí nhân lực đảm bảo tham gia triển khai đúng tiến độ các nội dung của kế hoạch. Thực hiện song song giữa công tác khảo sát với công tác triển khai cài đặt, cấu hình quy trình TTHC vào phần mềm. Báo cáo thường xuyên tiến độ thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông hàng tuần. Chuẩn bị các điều kiện, đề xuất giải pháp kết nối liên thông, công khai TTHC theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh.

 UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Lý Vinh Quang

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn