Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Nghi - Thiên Trường thuê đất để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  2567/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày  28 tháng 12  năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh dịch vụ

xuất nhập khẩu Bình Nghi - Thiên Trường thuê đất

để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tràng Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 426/TTr-STNMT ngày 26/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Nghi - Thiên Trường (Địa chỉ: thôn Pác Lạn, xã Đào Viên, huyện tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) thuê 44.443,2m2 (bốn bốn nghìn, bốn trăm bốn mươi ba phẩy hai mét vuông) đất tại thôn Pác Lạn, thôn Nà Ỏi xã Đào Viên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích: Dự án bến bãi, kho hàng, dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Bình Nghi (đất thương mại, dịch vụ).  

1. Vị trí, ranh giới khu đất cho thuê được xác định theo mảnh Trích đo địa chính số: 07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017, tỷ lệ 1/1000, do Công ty cổ phần Đo đạc địa chính và Phát triển nhà Đất Việt lập ngày 23/5/2017, UBND xã Đào Viên xác nhận ngày 28/5/2017 và được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 02/6/2017.

2. Thời hạn sử dụng đất: Kể từ ngày ký Quyết định cho thuê đất đến ngày 20/10/2065 (theo Giấy chứng nhận đầu tư Mã số dự án 1720580226, chứng nhận lần đầu ngày 20/10/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp).

3. Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Nghi - Thiên Trường; cung cấp thông tin địa chính xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; Chỉ đạo cơ quan chuyên môn chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Nghi - Thiên Trường có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất đúng vị trí ranh giới, mục đích được thuê; nộp phí, lệ phí đầy đủ theo quy định của pháp luật; ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sau khi đã thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tràng Định, Chủ tịch UBND xã Đào Viên và Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Nghi - Thiên Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Lý Vinh Quang

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn