Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  2565/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 28  tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính
trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 31/12/2016 của UBND tỉnh về rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng tại Tờ trình số 28/TTr-VP ngày 26/12/2017,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn (có Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp dự thảo văn bản thực thi phương án đơn giản hóa đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý sau khi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Điều 3. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệc lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

Phạm Ngọc Thưởng

 

Đính kèmDung lượng
T12- QD_PADGH 2017.doc57.5 KB

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn