Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc cho Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn thuê đất tại Khu 7, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  2521/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày  23  tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn

thuê đất tại Khu 7, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 419/TTr-STNMT ngày 19/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn (Địa chỉ: Số 127 đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) thuê 1.109,2 m2 (Một nghìn một trăm linh chín phẩy hai mét vuông) đất tại Khu 7, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ.

1. Vị trí, ranh giới khu đất thuê được xác định theo bản Trích lục bản đồ địa chính số 01/TLBĐ tỷ lệ 1/500, do Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường lập ngày 27/12/2016.

          2. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm (kể từ ngày 12/11/2008 đến ngày 12/11/2058).

3. Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất cho Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn;

- Cung cấp thông tin địa chính để tính tiền thuê đất, ký hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn;

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất đúng vị trí ranh giới, mục đích được thuê; nộp phí, lệ phí đầy đủ theo quy định của pháp luật.

3. Cục Thuế thực hiện truy thu tiền thuê đất từ khi có quyết định cổ phần hóa Công ty đến nay.

4. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Giao thông vận tải; Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Đình Lập, Chủ tịch UBND thị trấn Đình Lập và  Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Lý Vinh Quang

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn