Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc thu hồi, giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cao Lộc để quản lý theo quy định

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số: 2440/QĐ-UBND

    Lạng Sơn, ngày 16 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V vic thu hồi, giao đất cho Trung tâm Phát trin qu đất

huyn Cao Lộc để qun lý theo quy định

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

          Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

          Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

          Căn cứ Thông tư số 30/2014/TTBTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 2650/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017, huyện Cao Lộc.

          Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 409/TTr-STNMT ngày 14/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi diện tích 2.357,0 m2 (Hai nghìn ba trăm năm mươi bảy mét vuông) đất tại khối 10, thị trấn Cao Lộc, đã giao cho Cục thuế tỉnh tại Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 17/9/2010 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Cục Thuế tỉnh để xây dựng trụ sở, trong đó:

- Diện tích thuộc hành lang bảo vệ đường bộ, không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 1.249,9 m2.

- Diện tích đất đã giao cho Cục thuế tỉnh để xây dựng Trụ sở, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ 113221, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CT 00706, cấp ngày 04/01/2011: 1.107,1 m2.

1. Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi (gồm: diện tích hành lang đường 1.249,4 m2; thửa đất số 180, tờ Bản đồ địa chính số 58; thửa đất số 301, tờ bản đồ địa chính số 54, thị trấn Cao Lộc) xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 06-2017 tỷ lệ 1/1000, do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập ngày 19/10/2017, UBND thị trấn Cao Lộc xác nhận ngày 12/12/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, ký duyệt ngày 12/12/2017.

2. Lý do thu hồi: Khu đất thuộc quy hoạch đất cây xanh (CX1) và quy hoạch đường giao thông dự án Khu dân cư N20, thị trấn Cao Lộc. Do vậy, thu hồi đất, giao Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cao Lộc quản lý theo quy định.

Điều 2. Giao diện tích 2.357,0 m2 (Hai nghìn ba trăm năm mươi bảy mét vuông) đất đã thu hồi tại Điều 1, Quyết định này cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cao Lộc quản lý theo quy định.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cao Lộc; thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đã cấp cho Cục thuế tỉnh Lạng Sơn theo quy định; chỉ đạo cơ quan chuyên môn chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. Cục thuế tỉnh có trách nhiệm nộp bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

3. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cao Lộc có trách nhiệm quản lý chặt chẽ quỹ đất được giao; lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng phần diện tích đất thu hồi để trả lại kinh phí cho Cục Thuế Lạng Sơn theo quy định.

4. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cao Lộc, Chủ tịch UBND thị trấn Cao Lộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Lý Vinh Quang

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn