Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc giao đất hai bên đường dẫn lên cầu 17-10 cho UBND thành phố Lạng Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số 2439/QĐ-UBND

   Lạng Sơn, ngày 16 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao đất hai bên đường dẫn lên cầu 17-10 cho

UBND thành phố Lạng Sơn   

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 402/TTr-STNMT ngày 12/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao 2.827,1 m2 (Hai nghìn tám trăm hai mươi bẩy phẩy một mét vuông) đất hai bên đường dẫn lên cầu 17-10 đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng cho UBND thành phố Lạng Sơn để giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân theo thẩm quyền, trong đó:

          - Diện tích 674,0m2 tại phường Đông Kinh.

          - Diện tích 2.153,1m2 tại xã Mai Pha.

1. Lý do: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng tỉnh không còn nhu cầu sử dụng.

2. Vị trí, ranh giới đất giao được xác định theo Trích lục Bản Trích đo địa chính số 01 và số 02/TLBĐ do Văn Phòng đăng ký đất đai lập ngày 11/12/2017.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho UBND thành phố Lạng Sơn; chỉ đạo cơ quan chuyên môn chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. UBND thành phố Lạng Sơn có trách nhiệm thực hiện các thủ tục giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Sở Giao thông vận tải; Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, Chủ tịch UBND phường Đông Kinh, Chủ tịch UBND xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Lý Vinh Quang

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn