Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc giao đất cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích điểm Bưu điện văn hóa xã Y Tịch, huyện Chi Lăng

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

 

Số: 2383/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Lạng Sơn, ngày 11  tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao đất cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích

điểm Bưu điện văn hóa xã Y Tịch, huyện Chi Lăng

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TTBTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 396/TTr-STNMT ngày 01/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao 186,0 m2 (Một trăm tám mươi sáu mét vuông) đất cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích điểm Bưu điện văn hóa xã Y Tịch tại thôn Giáp Thượng 2, xã Y Tịch, huyện Chi Lăng. Trong diện tích đất giao có 93,0 m2 thuộc chỉ giới đường ĐH 88, cần giữ nguyên hiện trạng, không được xây dựng các công trình trên phần diện tích đất này.

1. Vị trí, ranh giới khu đất giao được xác định theo mảnh Trích đo địa chính khu đất số 01-2015 tỷ lệ 1/200, do Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 02/12/2015, UBND xã Y Tịch xác nhận ngày 04/12/2015 và được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 10/12/2015.

2. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

3. Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn; chỉ đạo cơ quan chuyên môn chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. Bưu điện tỉnh Lạng Sơn có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất đúng ranh giới, mục đích được giao; được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định; nộp phí, lệ phí theo quy định.

3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn.

 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng, Chủ tịch UBND xã Y Tịch và Giám đốc Bưu điện tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Lý Vinh Quang

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn