Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xử lý các vướng mắc ứng dụng Phần mềm quản lý phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu (478/TB-UBND ngày 8/12/2017).

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

tại cuộc họp xử lý các vướng mắc ứng dụng phần mềm quản lý phương tiện

xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu

 

Ngày 05/12/2017 tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp xử lý các vướng mắc ứng dụng Phần mềm quản lý phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu (Phần mềm); tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, các cơ quan kiểm dịch, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn; Tổ chuyên gia Công nghệ thông tin (theo Quyết định số 77/QĐ-STTTT ngày 14/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông); đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng, đại diện bộ phận trực tiếp ứng dụng Phần mềm và các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi tại các cửa khẩu: Tân Thanh, Cốc Nam, Hữu Nghị, Chi Ma. Sau khi nghe Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng báo cáo, ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Thời gian qua các cơ quan, lực lượng chức năng, các doanh nghiệp đã có nhiều cố gắng trong việc ứng dụng thí điểm Phần mềm, góp phần quản lý hiệu quả phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu, thu các khoản phí, giá dịch vụ bến bãi,…. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số vướng mắc, bất cập đó là: Một số quy trình, thao tác trong ứng dụng Phần mềm còn chưa phù hợp với thực tế, một số thủ tục còn chồng chéo; một số cơ quan, lực lượng chức năng chưa nhận thức đúng đắn trong ứng dụng phần mềm, chưa tham gia vào cuộc một cách tích cực; các lực lượng chức năng, Tổ chuyên gia Công nghệ thông tin chưa phản ánh kịp thời về UBND tỉnh những vướng mắc phát sinh; công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong triển khai Phần mền chưa thật sự chặt chẽ, đồng bộ. Để khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên, yêu cầu:

1. Tổ chuyên gia Công nghệ thông tin trực tiếp tham gia làm việc với các lực lượng chức năng tại các cửa khẩu để hỗ trợ, xử lý các vướng mắc, phát sinh, bổ sung các tính năng cần thiết trong triển khai ứng dụng Phần mềm; nghiên cứu, đề xuất quy trình ứng dụng phần mềm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại các cửa khẩu gửi Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn để tổng hợp; hết tháng 12/2017 yêu cầu Tổ chuyên gia Công nghệ thông tin có báo cáo tổng thể về Phần mềm gửi Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

2. Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn

- Làm cơ quan đầu mối trong điều hành triển khai ứng dụng Phần mềm, có trách nhiệm đôn đốc các lực lượng chức năng và các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi tại các cửa khẩu vận hành triển khai ứng dụng phần mềm; hết tháng 12/2017 báo cáo UBND tỉnh tổng thể việc ứng dụng Phần mềm tại các cửa khẩu.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, nắm tình hình triển khai việc ứng dụng phần mềm của các lực lượng chức năng và các doanh nghiệp, kịp thời phát hiện, xử lý những vướng mắc, bất cập theo thẩm quyền; tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, triển khai quy trình ứng dụng Phần mềm đảm bảo phù hợp với thực tế đối với từng cửa khẩu để áp dụng đồng bộ, ổn định; chỉ đạo các Trung tâm quản lý cửa khẩu dừng phần mềm tổng hợp thu phí theo phương pháp nhập thủ công; đôn đốc đảm bảo vệ sinh môi trường tại các cửa khẩu.

- Kiểm tra, rà soát, đánh giá trình độ, năng lực cán bộ, công chức của cơ quan, đề xuất giao thực hiện thu Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu theo Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND tỉnh nếu đáp ứng được yêu cầu.

3. Kho bạc Nhà nước tỉnh khẩn trương liên hệ đề nghị Kho Bạc Nhà nước Trung ương sớm xem xét, giải quyết đề nghị của tỉnh trong việc triển khai kết nối chương trình TCS (Chương trình trao đổi thông tin thu, nộp ngân sách Nhà nước) tập trung tại 3 điểm giao dịch của các cửa khẩu: Tân Thanh, Cốc Nam, Chi Ma; trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của Kho Bạc Nhà nước Trung ương, yêu cầu nghiên cứu, đề xuất cải tiến ngay phương án biên lai thu phí đảm bảo hiệu quả, rút ngắn thời gian thực hiện.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tiếp tục chỉ đạo nhóm tác giả rà soát, bổ sung hoàn chỉnh việc ứng dụng Phần mềm tại các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh bến bãi. Chủ trì phối hợp các lực lượng tại 4 cửa khẩu và Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn để xây dựng quy trình vận hành phần mềm theo tình hình thực tế và tính chất công việc của từng cửa khẩu; điều tiết, phân luồng hợp lý phương tiện, đảm bảo an ninh trật tự tại các cửa khẩu; trong quá trình thực hiện thí điểm cần vận dụng linh hoạt cả phương pháp thủ công khi phát sinh những bất cập, vướng mắc phát sinh, đảm bảo cho hoạt động thông quan hàng hóa.

5. Các cơ quan kiểm dịch cập nhật đầy đủ các loại phí theo chức năng, lĩnh vực quản lý, phụ trách.

6. Các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi tại 4 cửa khẩu phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện tốt việc ứng dụng phần mềm; chấp hành nghiêm các quy trình của việc ứng dụng Phần mềm đặc biệt là cập nhật số liệu về giá dịch vụ các đầu phương tiện ra vào bến bãi, các thông tin liên quan đến doanh nghiệp, mặt hàng, loại hình xuất nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh.

7. Một số đề xuất, kiến nghị:

- Kiến nghị xử lý các xe dừng đỗ không đúng quy định; các bến bãi hoạt động trái phép tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị: Giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì thành lập tổ công tác phối hợp với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu, Thanh tra Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát, xử lý theo quy định, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 12/2017.

- Kiến nghị cho xe Trung Quốc qua điểm thông quan Co Sa vào cửa khẩu Chi Ma nhận hàng của Công ty cổ phần Kinh doanh kho ngoại quan Chi Ma - Bắc Kinh: Giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trong tháng 12/2017. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn