Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt bằng dự án Bến xe phía Nam thành phố Lạng Sơn (4214/VP-KTN, ngày 07/12/2017).

 

                     Kính gửi:

 

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng;

- UBND huyện Cao Lộc;

- Công ty cổ phần Vận tải ô tô số 2 Lạng Sơn.

 

Xem xét Báo cáo số 658/BC-SKHĐT ngày 30/11/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc kết quả xem xét đề xuất của Công ty cổ phần Vận tải ô tô số 2 Lạng Sơn, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Trước mắt chưa xem xét mở rộng diện tích thực hiện dự án Bến xe phía Nam thành phố Lạng Sơn.

2. Để bố trí tái định cho hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, UBND tỉnh đồng ý về chủ trương điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt bằng dự án Bến xe phía Nam thành phố Lạng Sơn như đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo trên. Công ty cổ phần Vận tải ô tô số 2 Lạng Sơn có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt bằng dự án Bến xe phía Nam thành phố Lạng Sơn theo quy định; tiếp tục phối hợp với UBND huyện Cao Lộc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án để đầu tư xây dựng bến xe đạt tiêu chuẩn loại 1 theo kế hoạch.

3. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn Công ty cổ phần Vận tải ô tô số 2 Lạng Sơn thực hiện thủ tục cần thiết để điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt bằng dự án Bến xe phía Nam thành phố Lạng Sơn theo quy định.

4. UBND huyện Cao Lộc tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng theo quy định.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn