Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi hệ thống di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 (4212/VP-KGVX, ngày 07/12/2017).

 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Thực hiện Công văn số 5171/BVHTTDL-DSVH ngày 30/11/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc chủ trương lập Quy hoạch hệ thống di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBDN tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, khẩn trương triển khai các bước đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chủ trương, nhiệm vụ quy hoạch di tích và tổ chức lập đồ án “Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi hệ thống di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, định hướng đến năm 2035” theo yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thời gian hoàn thành, trình phê duyệt Đồ án trong quý III năm 2018.

(Gửi kèm theo Công văn số 5171/BVHTTDL-DSVH của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn