Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc kinh phí mua báo Nông thôn Ngày nay (4211/VP-KGVX, ngày 07/12/2017).

 

Kính gửi: Sở Tài chính.

 

Sau khi xem xét Công văn số 418/NTNN ngày 29/11/2017 của Báo Nông thôn Ngày nay về việc đề nghị cấp kinh phí đặt mua Báo Nông thôn ngày nay, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nông dân tỉnh xem xét đề nghị của Báo Nông thôn ngày nay tại Công văn số 418/NTNN, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/12/2017.

          (Gửi kèm theo Công văn số 418/NTNN qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Tài chính cùng các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn