Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc sửa chữa đường Tân Văn – Hồng Thái – Bình La đoạn Km9+300 – Km10+653 (4210/VP-KTN, ngày 07/12/2017).

 

                       Kính gửi:

 

- Các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính;

- UBND huyện Bình Gia.

 

Xem xét Báo cáo số 2184/STC-QLNS ngày 28/11/2017 của Sở Tài chính về hỗ trợ kinh phí huyện Bình Gia sửa chữa đường Tân Văn – Hồng Thái – Bình La đoạn Km9+300 - Km10+653, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. UBND huyện Bình Gia chủ động cân đối một phần ngân sách huyện bố trí thực hiện theo Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của HĐND tỉnh và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nguồn thu từ tiền sử dụng đất; huy động xã hội hóa đầu tư.

2. Sở Giao thông vận tải xem xét, đề xuất hỗ trợ bổ sung từ nguồn của tỉnh cho Đề án phát triển giao thông nông thôn để sửa chữa hoàn thành đoạn tuyến thuộc đường  Tân Văn – Hồng Thái – Bình La trong năm 2018, theo quy mô đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương tại Công văn số 2721/VP-KTN ngày 18/8/2017.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn