Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc quyết toán lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa Khuổi Rượi, xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia (4209/VP-KTN, ngày 07/12/2017).

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Xem xét Công văn số 284/BQL-HCTH ngày 29/11/2017 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị quyết toán phần lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa Khuổi Rượi, xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn nêu trên, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 20/12/2017.

(Công văn số 284/BQL-HCTH ngày 29/11/2017 gửi qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn