Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố (4208/VP-NC, ngày 07/12/2017).

 

           Kính gửi:

 

- Các sở, ban, ngành, ĐV trực thuộc UBND tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố.

 

Thực hiện Kết luận số 325-KL/TU ngày 29/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố và Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các cơ quan khối Đảng, Mặt trật tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các huyện uỷ, thành uỷ, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo:

 

1. Yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố:

- Căn cứ Kết luận số 325-KL/TU ngày 29/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, rà soát, bổ sung, hoàn thiện lại Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, gửi Đề án về UBND tỉnh và Sở Nội vụ trước ngày 15/12/2017;

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách, kế hoạch của cơ quan Trung ương, của tỉnh về tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố; rà soát, đề xuất việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện sang Công ty cổ phần hoặc sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hạch toán như doanh nghiệp, kiên quyết chuyển sang cơ chế tự bảo đảm hoàn thành về tài chính đối với nhóm các đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công có khả năng xã hội hóa cao trên cơ sở Nhà nước thực hiện lộ trình bảo đảm kinh phí hoạt động có hiệu quả.

2. Giao Sở Nội vụ:

- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện 02 Đề án chung về tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố theo Kết luận nêu trên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trình UBND tỉnh trước ngày 22/12/2017;

- Hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thành phố xây dựng lại Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, xây dựng Đề án chung của tỉnh, trình UBND tỉnh trước ngày 10/02/2018.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng dự toán kinh phí đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của khối chính quyền và khối Đảng, đoàn thể tỉnh, trình UBND tỉnh trong tháng 12 năm 2017.

(Kết luận số 325-KL/TU được gửi kèm theo qua eOffice và đăng tải trên trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh)

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị thực hiện ./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn