Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc đề xuất thực hiện dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao (4200/VP-KTN, ngày 07/12/2017).

 

Kính gửi: Sở Công Thương.

 

Thực hiện Công văn số 11097/BCT-KHCN ngày 24/11/2017 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn xây dựng, đề xuất thực hiện dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan chủ động thực hiện các nội dung; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét trước ngày 10/01/2018.

(Công văn số 11097/BCT-KHCN được gửi kèm qua eOffice)

 

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo để Sở Công Thương và các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn