Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ (4197/VP-KGVX, ngày 06/12/2017).

 

Kính gửi:  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

           Thực hiện Công văn số 4887/LĐTBXH-HTQT ngày 22/11/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đề nghị báo cáo việc thực hiện Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của cộng đồng Văn hoá - xã hội ASEAN đến năm 2025, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

       Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh, theo đúng yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn trên; chủ động gửi Báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh trước ngày 15/12/2017.

         (Công văn số 4887/LĐTBXH-HTQT ngày 22/11/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được gửi qua Văn phòng điện tử eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn