Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết đánh giá 13 năm thi hành Luật Thi đua, khen thưởng (4196/VP-KGVX, ngày 06/12/2017).

 

Kính gửi: Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng).

 

 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 03/BCĐ-VI ngày 30/11/2017 của Ban Chỉ đạo tổng kết đánh giá 13 năm thi hành Luật Thi đua, khen thưởng, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, dự thảo văn bản của UBND tỉnh góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết đánh giá 13 năm thi hành Luật Thi đua, khen thưởng theo đề nghị tại Công văn trên; trình UBND tỉnh trước ngày 12/12/2017.

(Công văn số 03/BCĐ-VI được sao gửi kèm theo qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn