Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu chế xuất 1 thuộc Khu KTCK Đồng Đăng Lạng Sơn (4193/VP-KTN, ngày 06/12/2017).

 

                       Kính gửi:

 

- Sở Xây dựng;

- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn;

- Công ty Điện lực Lạng Sơn.

 

Xem xét Báo cáo số 348/BC-SXD ngày 28/11/2017 của Sở Xây dựng về nội dung đề xuất của Công ty Điện Lực Lạng Sơn tại Công văn số 2372/BQLDA-PCLS  ngày 06/11/2017, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu chế xuất 1 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, để kịp thời đưa đường dây 110kV sau trạm biến áp 220kV đồng bộ với tiến độ vận hành trạm 220kV Lạng Sơn và phù hợp Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lạng Sơn đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 6341/QĐ-BCT ngày 02/12/2010 và Quyết định số 1210/QĐ-BCT ngày 29/3/2016.

2. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu chế xuất 1 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn theo quy định.

3. Công ty Điện lực Lạng Sơn chủ động phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn trong quá trình thực hiện dự án.

 

         Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn