Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Dự họp tổng hợp kết quả thảo luận tổ đại biểu của kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khoá XVI (359/GM-UBND ngày 06/12/2017).

GIẤY MỜI

Dự họp tổng hợp kết quả thảo luận tổ đại biểu

của kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khoá XVI

            

 

Thực hiện Chương trình làm việc kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI (tổ chức từ ngày 06 - 08/12/2017), Chủ tịch UBND tỉnh mời dự họp tổng hợp, phản ánh tình hình thảo luận của các tổ đại biểu HĐND tỉnh như sau:

1. Thành phần:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh (tại các Nghị quyết: Số 08/NQ-HĐND ngày 30/6/2016, số 26/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh và bầu bổ sung tại kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XVI).

- Thủ trưởng các cơ quan: Cục Thuế, Cục Hải quan, Bảo hiểm xã hội tỉnh.

2. Nội dung:

Tiếp thu ý kiến kết luận của Lãnh đạo HĐND tỉnh, phân công của Chủ tịch UBND tỉnh chuẩn bị các nội dung giải trình hoặc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XVI.

3. Thời gian: 14 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 12 năm 2017.

4. Địa điểm: Phòng họp tầng 4, Trụ sở UBND tỉnh.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đến dự đúng thành phần và thời gian trên./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn