Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thông báo về việc thời gian dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thi hành Luật hợp tác xã năm 2012 (476/TB- UBND ngày 04/12/2017).

THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh thời gian dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm

 thi hành Luật hợp tác xã năm 2012

 

 

UBND tỉnh đã ban hành Giấy mời số 325/GM-UBND ngày 01/11/2017 về việc dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thi hành Luật hợp tác xã năm 2012 (Thời gian Từ 8h00’, ngày 04/11/2017).

 

Thực hiện Công điện hỏa tốc số 1273/CĐ-VPCP ngày 01/12/2017 của Văn phòng Chính phủ về Hội nghị trực tuyến sơ kết Luật hợp tác xã năm 2012, UBND tỉnh thông báo điều chỉnh thời gian mời dự Hội nghị trực tuyến trên vào 08 giờ, ngày 06/12/2017 (Thứ Tư)

 

UBND tỉnh thông báo tới các thành phần mời dự Hội nghị biết để thực hiện./. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn