Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Kiểm tra tình hình quản lý, khai thác Bãi xử lý rác thải Tân Lang, huyện Văn Lãng (352/GM-UBND ngày 30/11/2017).

GIẤY MỜI

Kiểm tra tình hình quản lý, khai thác

 Bãi xử lý rác thải Tân Lang, huyện Văn Lãng

 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 12/2017, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm tra tình hình quản lý, khai thác Bãi xử lý rác thải Tân Lang, huyện Văn Lãng với nội dung sau:

1. Thành phần

- Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh;

- UBND huyện Văn Lãng (Giao UBND huyện Văn Lãng mời Chủ tịch UBND xã Tân Lang và các cơ quan có liên quan);

- Công ty TNHH Huy Hoàng.

2. Nội dung

Kiểm tra tình hình quản lý, khai thác Bãi xử lý rác thải Tân Lang, huyện Văn Lãng.

3. Thời gian, địa điểm, phương pháp làm việc

Các thành phần kiểm tra tập trung tại Trụ sở UBND tỉnh vào hồi 7h00 phút ngày 05/12/2017 (thứ Ba) để tiến hành kiểm tra thực địa Bãi xử lý rác thải Tân Lang, huyện Văn Lãng. Họp kết luận buổi làm việc tại Trụ sở UBND huyện Văn Lãng.

4. Phân công chuẩn bị

a) Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Văn Lãng theo chức năng nhiệm vụ được giao chuẩn bị báo cáo xem xét các kiến nghị của Công ty TNHH Huy Hoàng tại Báo cáo số 55/BC-HH ngày 23/11/2017.

b) Công ty TNHH Huy Hoàng báo cáo về tình hình quản lý, khai thác Bãi xử lý rác thải Tân Lang, huyện Văn Lãng.

c) Các sở, ngành dự kiểm tra chủ động chuẩn bị nội dung làm việc

5. Bố trí phương tiện:

- Lãnh đạo UBND tỉnh đi xe riêng;

- Thành phần tham dự buổi kiểm tra:

+ Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính đi chung xe do Sở Giao thông vận tải bố trí;

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ đi chung xe do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí.

- Các thành phần khác chủ động phương tiện đảm bảo lịch trình làm việc.

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn