Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2020 (351/GM-UBND ngày 30/11/2017).

GIẤY MỜI

Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học

và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2020

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 12/2017, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2020 triệu tập cuộc họp Ban Chỉ đạo, như sau:

1. Thành phần

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo - Chủ trì;

- Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2020;

- Đại diện các Phòng liên quan của Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện Phòng Khoa giáo - Văn xã Văn phòng UBND tỉnh.

2. Nội dung

Ban Chỉ đạo xem xét các nội dung sau:

- Dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo.

- Dự thảo Báo cáo việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 11/3/2015 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014 - 2015 và lộ trình đến năm 2020 tỉnh Lạng Sơn;

- Dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn  2017 - 2020.

3. Thời gian, địa điểm

- 01 buổi, bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 12 năm 2017 (thứ Ba)

- Tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.

4. Phân công chuẩn bị

- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị các dự thảo quyết định, báo cáo, kế hoạch theo nội dung họp; in và phát tài liệu cho các thành phần dự họp.

- Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo chuẩn bị ý kiến tham gia theo chức năng, nhiệm vụ.

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn