Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn (349/GM-UBND ngày 27/11/2017).

GIẤY MỜI

Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của

Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

 

 

Thực hiện Giấy mời số 44/GM-TCDL ngày 24/11/2017 của Tổng cục Du lịch về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, UBND tỉnh mời tham dự Hội nghị trực tuyến, cụ thể như sau:

1. Thành phần

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch tỉnh Lạng Sơn, chủ trì Hội nghị;

- Thành viên Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số  1695/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh);

- Lãnh đạo Phòng chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Thời gian: Từ 08h00’, ngày 28/11/2017 (thứ Ba).

3. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến Viettel, chi nhánh Lạng Sơn, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn.

4. Tổ chức thực hiện

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch liên hệ với Tổng cục Du lịch để nhận tài liệu, in, gửi cho các đại biểu, chuẩn bị các điều kiện phục vụ cuộc họp.

- Viettel Lạng Sơn phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Tin học - Công báo), Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật đảm bảo tốt cho Hội nghị.

(Gửi kèm theo Giấy mời số 44/GM-TCDL, chương trình Hội nghị qua eOffice).

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự họp./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn