Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Họp xem xét việc triển khai và thực hiện mô hình Đề án Chuyển đổi mô hình quản lý Bệnh viện Đa khoa tỉnh theo hướng tự chủ toàn bộ (344/GM-UBND ngày 20/11/2017).

GIẤY MỜI

Họp xem xét công tác chuyển đổi mô hình

và tình hình hoạt động của Bệnh viện Đa khoa tỉnh

 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức cuộc họp xem xét công tác chuyển đổi mô hình và tình hình hoạt động của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cụ thể như sau:

1. Thành phần

- Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì cuộc họp;

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh;

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Giám đốc, các Phó Giám đốc; Trưởng, Phó các Khoa, Phòng, tổ chức Đoàn thể (giao đơn vị chủ động mời).

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14 giờ, ngày 24/11/2017 (thứ Sáu).

3. Địa điểm: Tại Hội trường Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện

Giao Bệnh viện Đa khoa tỉnh chuẩn bị báo cáo kết quả công tác chuyển đổi mô hình và tình hình hoạt động của Bệnh viện Đa khoa tỉnh năm 2017; mời thành phần dự họp của đơn vị, chuẩn bị địa điểm và các điều kiện cần thiết để phục vụ buổi làm việc.

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn