Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Kiểm tra tình hình thực hiện công trình Đường đến trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn (342/GM-UBND ngày 17/11/2017).

GIẤY MỜI

Kiểm tra tình hình thực hiện công trình Đường đến trung tâm

xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

 

Thực hiện chương trình công tác, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức đi kiểm tra tình hình thực hiện công trình: Đường đến trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn với chương trình cụ thể        như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải; Lãnh đạo Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, Văn phòng UBND tỉnh.

- Lãnh đạo UBND huyện Bình Gia.

- Lãnh đạo UBND huyện Tràng Định.

- Các nhà thầu tham gia dự án (giao Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật mời).

- Phóng viên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn (đưa tin).

2. Thời gian, địa điểm:

a) Thời gian: Ngày 23/11/2017 (thứ Năm).

b) Lịch trình cụ thể:

- Đoàn của Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở, ngành: Từ 6h00’ tập trung, xuất phát tại sân Trụ sở UBND tỉnh.

- Lãnh đạo UBND huyện Bình Gia: 7h15’ đón Đoàn tại ngã tư QL.1B giao ĐT.226.

- Lãnh đạo UBND huyện Tràng Định: 8h30’ đón Đoàn tại đầu cầu Văn Mịch.

- Sau khi kiểm tra thực địa, Đoàn họp tại địa điểm do Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đề xuất.

3. Công tác chuẩn bị:

a) Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện công trình.

b) Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải; UBND các huyện Bình Gia, Tràng Định báo cáo thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng, quyền hạn được giao.

c) Phương tiện: Lãnh đạo UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh (xe Văn phòng UBND tỉnh); các Sở: Tài ng

.uyên và Môi trường, Tài chính (xe Sở Tài chính); các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải (xe Sở Kế hoạch và Đầu tư); Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, Phóng viên Báo, Đài (xe của Ban).

Kính mời các đại biểu tham gia đúng thời gian và địa điểm./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn