Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc đề xuất hoạt động của Đề án Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet (3905/VP-KGVX, ngày 15/11/2017).

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông.

 

Thực hiện Công văn số 4088/BTTTT-TTra ngày 09/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đề xuất hoạt động cụ thể Đề án Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất nhiệm vụ của tỉnh Lạng Sơn thực hiện Đề án Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet. Hoàn thành dự thảo văn bản của UBND tỉnh, trình UBND tỉnh trước ngày 27/11/2017.

 (Sao gửi kèm theo Công văn số 4088/BTTTT-TTra qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan thực hiện./. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn