Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững (3902/VP-KTN, ngày 14/11/2017).

 

Kính gửi:

 

- Sở Tài chính;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Thực hiện Công văn số 9303/BNN-TCLN ngày 06/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh phân bổ vốn tại Quyết định số 2000/QĐ-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ Tài chính theo đúng nội dung chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn nêu trên.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện và các cơ quan có liên quan phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trồng rừng năm 2017; chủ động chuẩn bị hiện trường, cây giống và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện kế hoạch năm 2018.

Sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định phân bổ vốn tại văn bản số 2000/QĐ-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo trực tiếp về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo yêu cầu tại Công văn số 9303/BNN-TCLN ngày 06/11/2017.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh phân bổ vốn hợp lý cho các dự án trồng rừng, đặc biệt là các dự án trồng, phục hồi rừng.

(Công văn số 9303/BNN-TCLN ngày 06/11/2017  gửi qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan có liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn