Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý IV/2017 và tổng hợp cả năm 2017 (3898/VP-KGVX, ngày 14/11/2017).

 

Kính gửi:

 

- Các sở, ban, ngành;

- UBND các huyện, thành phố.

 

 

Thực hiện Công văn số 4058/BTTTT-THH ngày 07/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý IV/2017 và tổng hợp cả năm 2017, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Báo cáo của UBND tỉnh theo yêu cầu tại Công văn số 4058/BTTTT-THH. Dự thảo hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 30/11/2017.

2. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố lập Báo cáo theo mẫu kèm theo Công văn số 4058/BTTTT-THH, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp trước ngày 27/11/2017.

(Gửi kèm theo Công văn số 4058/BTTTT-THH qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan đơn vị thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn