Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc tiếp thu ý kiến thẩm tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch đầu tư công năm 2018 (3895/VP-KTN, ngày 14/11/2017).

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Thực hiện Công văn số 9186/BKHĐT-KTĐPLT ngày 07/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ý kiến thẩm tra kế hoạch đầu tư công năm 2018 tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản trên, báo cáo theo quy định.

(Công văn số 9186/BKHĐT-KTĐPLT ngày 07/11/2017 gửi qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn