Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc khẩn trương đề xuất các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh, UBND tỉnh năm 2018 (3894/VP-TH, ngày 14/11/2017).

 

Kính gửi:

 

 

- Các sở, ban, ngành;

- UBND các huyện, thành phố.

 

UBND tỉnh đã có Công văn số 980/UBND-TH ngày 18/9/2017 về việc đề xuất, đăng ký các nội dung chương trình làm việc năm 2018, trong đó yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đề xuất các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh, UBND tỉnh năm 2018 trước ngày 15/11/2017; trường hợp không có nội dung đề xuất vẫn phải có văn bản báo cáo theo đúng thời hạn. Tuy nhiên, đến nay đã gần hết thời hạn nhưng vẫn còn nhiều cơ quan chưa có văn bản đăng ký theo yêu cầu trên.

 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố khẩn trương có văn bản đăng ký các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh, UBND tỉnh năm 2018 theo yêu cầu của UBND tỉnh./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn