Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (1216/UBND-NC ngày 14/11/2017).

Kính gửi:

 

- Các Sở, ban, ngành;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;

 

Ngày 27/5/2017, UBND tỉnh đã có Công văn số 468/UBND-NC về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, trong thời gian qua hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh với các sở, ban, ngành và giữa các sở, ban, ngành với nhau, nhất là trong triển khai một số cuộc thanh tra đột xuất theo yêu cầu của công tác quản lý nhà nước, dẫn đến tình trạng chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh[1]. Để chấn chỉnh tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các cơ quan, đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, đảm bảo thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chỉnh phủ, Chủ tịch UBND tỉnh không thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp quá 01 lần/năm. Chủ động đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, hạn chế tối đa hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp vào những tháng cuối năm để không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của doanh nghiệp, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Nếu để xảy ra việc thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với một doanh nghiệp thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Giao Thanh tra tỉnh

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thống nhất xử lý chồng chéo, trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trong dự kiến kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các cơ quan, đơn vị trong năm 2018 và những năm tiếp theo; trường hợp theo yêu cầu công tác quản lý nhiều cơ quan cùng tiến hành thanh tra, kiểm tra một doanh nghiệp thì thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành giao một cơ quan chủ trì.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền việc chồng chéo, trùng lặp trong thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, kịp thời báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh xử lý theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


[1] Đến hết tháng 10/2017 có 17 doanh nghiệp bị thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm.

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn