Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc xây dựng bài viết cho Diễn đàn Hội nhập kinh tế quốc tế thường niên năm 2017 (3891/VP-KGVX, ngày 14/11/2017).

Kính gửi: Sở Công Thương.

 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 50/BCĐLNKT-VP ngày 07/11/2017 của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế mời viết bài cho Diễn đàn Hội nhập kinh tế quốc tế thường niên năm 2017, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng bài viết của UBND tỉnh để tham gia Diễn đàn nêu trên. Dự thảo hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 23/11/2017.

 (Sao gửi kèm theo Công văn số 50/BCĐLNKT-VP qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Công Thương và các cơ quan liên quan thực hiện./.          

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn